Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри обобщени становища и предложения по проект за Пътна карта по Мярка 13 от Плана за действие за 2017г. за изпълнение препоръките от независимия анализ на структурния и функционалния модел на Прокуратурата и анализа на независимостта ѝ

20 юли 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри обобщените становища и предложения по проекта на Пътна карта по Мярка 13 от Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от Независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата и анализа за нейната независимост. Обобщените становища и предложения са изпратени на лицата за контакт в Министерство на правосъдието.

Становища са предоставили Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия, комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ и комисиите „Професионална етика“ към двете колегии.

 

Обсъдена бе и публичната част на Независимия технически доклад на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България, изготвен от Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК, по предложение на членовете на ВСС Соня Найденова и Калин Калпакчиев След проведения дебат бяха приети две мерки, които Пленумът на ВСС ще предложи на министъра на правосъдието да бъдат включени в Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от независимия технически анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата на Република България и анализа на нейната независимост. Отговорна институция по посочените мерки е ВСС, а срокът за изпълнението им е м. септември 2017 г.

Според първата мярка годишният доклад за дейността на ВСС следва да  съдържа информация за размера на събраните суми по постановени наказания, конфискация, глоба, както и на събраните суми  по присъдени в полза на прокуратурата и съда разноски по наказателни дела. Другата мярка предвижда Комисията по професионална квалификация и информационни технологии да представи информация относно степента на свързаност на органите на съдебната власт с ядрото на ЕИСПП.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд