Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи заявиха желанията си за назначаване в органи на съдебната власт

21 юли 2017 година

Одобрените от Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет кандидати за длъжността „младши съдия“, „младши прокурор“ и „младши следовател“ заявиха на официална церемония в зала „Тържествена“ на Съдебната палата желания за назначаване по реда на чл. 28, ал. 3 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на  административни ръководители в органите на съдебната власт. На форума присъстваха г-жа Юлия Ковачева – член на Съдийската колегия, и г-н Ясен Тодоров – член на Прокурорската колегия, които поздравиха младшите магистрати за показаните знания и им пожелаха успех.

Конкурсът за 29 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища е обявен с решение на Съдийската колегия по протокол № 5/01.02.2017 г.

След проверка на подадените от кандидатите, съгласно чл. 182, ал. 1 от Закона за съдебната власт документи, до писмен изпит бяха допуснати 753 кандидати, а до устен изпит - 281 от тях. След извършеното от конкурсната комисия класиране, Съдийската колегия одобри с решение по протокол № 31/19.07.2017 г. кандидатите за младши съдии в рамките на обявените 29 конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането. Те заявиха желания за назначаване в 19 окръжни съдилища в страната.

Конкурсът за 31 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури е обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 5/01.02.2017 г. След съответната проверка до писмен изпит бяха допуснати 974 кандидати, а до устен изпит 534 от тях. След направеното от конкурсната комисия класиране, Прокурорската колегия на ВСС с решение по протокол № 26/19.07.2017 г., одобри кандидатите за младши прокурори в рамките на обявените 31 конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането. Кандидатите заявиха днес желания за назначаване в 24 районни прокуратури, като 8 от тях ще постъпят на свободни длъжности за „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура.

За първи път Прокурорската колегия на ВСС проведе конкурс за назначаване на младши следователи в окръжните следствени отдели при окръжните прокуратури. Конкурсът е обявен с нейно решение по протокол № 5/01.02.2017 г. След проверка на подадените документи на кандидатите, до писмен изпит са допуснати 883 кандидати, а до устен изпит 371 от тях. Въз основа на направеното от конкурсната комисия класиране, Прокурорската колегия на ВСС с решение по протокол № 26/19.07.2017 г., одобри кандидатите за младши следователи в рамките на обявените 19 конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането. Одобрените кандидати заявиха желания за назначаване на 19 длъжности „младши следовател“ в 11 окръжни следствени отдели към окръжни прокуратури, като в този към Софийска градска прокуратура има 5 свободни длъжности, а в окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури в Благоевград, Велико Търново, Варна и Бургас – по 2 свободни длъжности.

Днес класираните кандидати заявиха писмено пред членове на Съдийската и на Прокурорската колегии, желанието си за назначаване на длъжностите „младши съдия“, „младши прокурор“ и „младши следовател“ в поредност съобразно бала, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности.

Въз основа на заявените желания, Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС следва да приемат окончателните списъци на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи на заседания съответно на 25 и 26 юли 2017 г.

Съгласно изискванията на чл. 186, ал. 8 от ЗСВ одобрените кандидати в едномесечен срок от влизане в сила на решението на съответната колегия на ВСС за приемане на окончателния списък, следва да подадат в деловодството на АВСС декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ. След това съгласно чл. 258 от ЗСВ предстои да преминат деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд