КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 26
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 19 ЮЛИ 2017

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България 
ОТСЪСТВАТ: Румен Боев, Ясен Тодоров 
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет/ 
/Откриване на заседанието – 13. 37 ч/ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I.Включва в дневния ред следните допълнителни точки: 
20.Проект на решение относно покана за регистриране на участници в проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ за периода 2017 г. - 2018 г. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
21.Проект на решение по предложението на Главния прокурор за определяне на Таня Тодорова Божилова – прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, за изпълняващ функциите на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нова Загора. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
22.Обсъждане на реда и разходите за командироване на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия /избрани с решение на ПК към ВСС по протокол № 25/05.07.2017 г., т. 6/, които не са членове на Висшия съдебен съвет и осъществяват правомощията си без откъсване от преките служебни задължения, при пътуване в страната за осъществяване на дейностите по атестиране на магистрати. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
23.Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за образуване на дисциплинарно производство срещу Ива Георгиева Атанасова – прокурор в Софийска районна прокуратура. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” 
24.Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за образуване на дисциплинарно производство срещу Димитър Николов Захариев – прокурор в Окръжна прокуратура 
гр. Плевен. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” 

ПО ДНЕВНЯ РЕД 
ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Плевен 
Кандидати: 
- Ваня Маринова Савова-Цветанова - прокурор във Върховна касационна прокуратура; с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ /Атестирана с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 06/17.02.2011 г. – комплексна оценка от атестацията „много добра“/ 
- Снежана Методиева Георгиева-Блажева – прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ /Атестирана с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 04/27.01.2016 г. – комплексна оценка от атестацията „много добра“/

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 
за Ваня Маринова Савова-Цветанова - 9 гласа; 
за Снежана Методиева Георгиева-Блажева – 0 гласа 
На основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ваня Маринова Савова-Цветанова - прокурор във Върховна касационна прокуратура; с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, на длъжността административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/ 
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен 
Кандидат: 
- Владимир Валентинов Николов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен, с ранг „прокурор в АП“ /Атестиран с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 60/03.12.2015 г. – комплексна оценка от атестацията „много добра“/

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 3 гласа „за”, 6 гласа „против” НЕ НАЗНАЧАВА административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен. 
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/ 

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. ОТНОСНО: Писмо, вх. № ВСС-423/17.01.2017 г., с което административният ръководител на Районна прокуратура – гр. Търговище изпраща за сведение Решение № 30/15.04.2016 г. по адм. дело № 238/15г. по описа на Административен съд – гр. Шумен, потвърдено с Решение № 13558/13.12.2016 г. по адм.дело № 6281/2016 г. по описа на ВАС, в изпълнение на Решение по т. 31.2 от протокол № 44 от заседание на ВСС, проведено на 30.07.2015 г.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Решение № 30/15.04.2016 г. по а.д.№ 238/15г. по описа на Административен съд – гр. Шумен и Решение № 13558/13.12.2016 г. по адм.дело № 6281/2016 г. по описа на ВАС, с които е отменена като незаконосъобразна Заповед № 67 от 21.07.2015 г. на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Търговище по чл. 327 от ЗСВ. 
3.2. Решенията по т. 3.1. да се приложат към кадровото досие на Александър Александров Добрев – прокурор в Районна прокуратура – гр. Търговище.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

4.ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване на класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор“ в окръжните прокуратури, съгласно обявения конкурс с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/08.06.2016 г (обн. ДВ бр. 46/17.06.2016 г.)

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Николай Сотиров Трендафилов – заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Хасково, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Хасково, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.2. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Томи Любомиров Наков – прокурор в Софийска градска прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Димитър Здравков Беличев – заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, с ранг „прокурор в ОП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ, на Станислав Христов Стойков - прокурор в Софийска градска прокуратура, поради встъпването му в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 
4.5. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Стефка Ганчева Плугарова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Силистра, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Силистра, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.6. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Антон Пенев Стоянов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Свиленград, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Хасково, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.7. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Валентина Андонова Чакърова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.8. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Росица Христова Чернева – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.9. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Виолета Манолова Радева – прокурор в Районна прокуратура – Варна, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.10. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Андрей Иванов Янкулов – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.11. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Павлин Руменов Вълчев – прокурор в Районна прокуратура – Шумен, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Шумен, с ранг „прокурор в ОП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.12. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Светослав Николаев Стойнов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.13. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Дойчо Илиев Тарев – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.14. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Ралица Райкова Данкова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Костинброд, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.15. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Антон Христов Кондов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, с ранг „прокурор в ОП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.16. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Владимир Петров Вълев – прокурор Окръжна прокуратура – Благоевград, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, с ранг „прокурор в ОП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.17. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Анна Мариянова Алексова – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.18. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Албена Истилиянова Рачева – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.19. НЕ ПОВИШАВА Цвета Тодорова Пазаитова - Живакова – прокурор в Районна прокуратура – Хасково, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Хасково, поради попълване на местата. 
4.20. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Калин Асенов Стоилов – прокурор в Районна прокуратура – Перник, в длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.21. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Камен Георгиев Господинов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Котел, в длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.22. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Диана Минчева Давидкова – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.23. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Десислава Любомирова Петрова – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.24. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ, на Иван Костадинов Кадев – прокурор в Софийска градска прокуратура, поради встъпването му в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 
4.25. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Гинка Георгиева Лазарова – прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, с ранг „прокурор в ОП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.26. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Ива Рашкова Рангелова – прокурор на Районна прокуратура – Разград, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград, с ранг „прокурор в ОП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.27. НЕ ПОВИШАВА Петър Сирмов Петров – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, поради попълване на местата. 
4.28. НЕ ПОВИШАВА Златка Иванова Клюнкова – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София, поради попълване на местата. 
4.29. НЕ ПОВИШАВА Христо Кръстев Колев – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас, поради попълване на местата. 
4.30. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Чавдар Тонев Железчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.31. НЕ ПОВИШАВА Иван Георгиев Иванов – заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас, поради попълване на местата. 
4.32. НЕ ПОВИШАВА Йорданка Рангелова Тилова - Вълчева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, поради попълване на местата. 
4.33. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Михаела Спасова Райдовска – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.34. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Боянка Андреева Михайлова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.35. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Ивайло Альошев Филипов – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Благоевград, с ранг „прокурор в ОП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.36. НЕ ПОВИШАВА Мирослав Валентинов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура – Варна, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, поради попълване на местата. 
4.37. НЕ ПОВИШАВА Ивелина Недкова Паскова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, поради попълване на местата. 
4.38. НЕ ПОВИШАВА Венета Димитрова Стефанова - Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас, поради попълване на местата. 
4.39. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Любомир Цанков Русев – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.40. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ на Бойка Асенова Димитрова - Велчева – прокурор в Софийска градска прокуратура, поради отказ от участие в конкурсa. 
4.41. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Виолета Марчева Михайлова – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.42. НЕ ПОВИШАВА Валентина Иванчева Маджарова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Средец, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас, поради попълване на местата. 
4.43. НЕ ПОВИШАВА Валентина Иванчева Маджарова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Средец, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, поради попълване на местата. 
4.44. НЕ ПОВИШАВА Валентина Иванчева Маджарова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Средец, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, поради попълване на местата. 
4.45.НЕ ПОВИШАВА Валентина Иванчева Маджарова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Средец, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Шумен, поради попълване на местата. 
4.46. НЕ ПОВИШАВА Валентина Иванчева Маджарова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Средец, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Хасково, поради попълване на местата. 
4.47. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ, на Ахмед Хюсменов Кокоев – прокурор в Софийска градска прокуратура, поради встъпването му в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 
4.48. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Ахмед Хюсменов Кокоев – прокурор в Софийска градска прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.49. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Диана Кирилова Мицканова – прокурор в Районна прокуратура - Плевен, в длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.50. НЕ ПОВИШАВА Светослава Стефанова Пенчева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, поради попълване на местата. 
4.51. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Светослава Стефанова Пенчева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Разград, с ранг „прокурор в ОП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.52. НЕ ПОВИШАВА Златко Христов Каракачанов – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата. 
4.53. НЕ ПОВИШАВА Златко Христов Каракачанов – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - София, поради попълване на местата. 
4.54. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ на Златко Христов Каракачанов – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор” в Специализирана прокуратура, поради постъпило заявление за отказ от заемане на длъжността. 
4.55. НЕ ПОВИШАВА Тони Иванова Петрова - Игнатова – прокурор в Районна прокуратура - Бургас, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Бургас, поради попълване на местата. 
4.56. НЕ ПОВИШАВА Тони Иванова Петрова - Игнатова – прокурор в Районна прокуратура - Бургас, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Варна, поради попълване на местата. 
4.57. НЕ ПОВИШАВА Тони Иванова Петрова - Игнатова – прокурор в Районна прокуратура - Бургас, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Шумен, поради попълване на местата. 
4.58. НЕ ПОВИШАВА Тони Иванова Петрова - Игнатова – прокурор в Районна прокуратура - Бургас, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Пловдив, поради попълване на местата. 
4.59. НЕ ПОВИШАВА Тони Иванова Петрова - Игнатова – прокурор в Районна прокуратура - Бургас, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Разград, поради попълване на местата. 
4.60. НЕ ПОВИШАВА Тони Иванова Петрова - Игнатова – прокурор в Районна прокуратура - Бургас, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Хасково, поради попълване на местата. 
4.61. НЕ ПОВИШАВА Тони Иванова Петрова - Игнатова – прокурор в Районна прокуратура - Бургас, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Силистра, поради попълване на местата. 
4.62. НЕ ПОВИШАВА Чавдар Петров Грошев – заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Пловдив, поради попълване на местата. 
4.63. НЕ ПОВИШАВА Чавдар Петров Грошев – заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Хасково, поради попълване на местата. 
4.64. ОТКАЗВА ДА ПОВИШИ, на основание чл. 193, ал. 5 и чл. 162, т. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Райна Петкова Бачева – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Благоевград, поради отрицателно становище на Комисията по професионална етика. 
4.65. НЕ ПОВИШАВА Благовест Димитров Вангелов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Поморие, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас, поради попълване на местата. 
4.66. НЕ ПОВИШАВА Благовест Димитров Вангелов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Поморие, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, поради попълване на местата. 
4.67. НЕ ПОВИШАВА Благовест Димитров Вангелов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Поморие, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Хасково, поради попълване на местата. 
4.68. НЕ ПОВИШАВА Благовест Димитров Вангелов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Поморие, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София, поради попълване на местата. 
4.69. НЕ ПОВИШАВА Благовест Димитров Вангелов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Поморие, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата. 
4.70. НЕ ПОВИШАВА Благовест Димитров Вангелов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Поморие, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Шумен, поради попълване на местата. 
4.71. НЕ ПОВИШАВА Благовест Димитров Вангелов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Поморие, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, поради попълване на местата. 
4.72. НЕ ПРЕМЕСТВА Маргарита Петрова Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, поради попълване на местата. 
4.73. НЕ ПОВИШАВА Пламен Дончев Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата. 
4.74. НЕ ПОВИШАВА Пламен Дончев Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - София, поради попълване на местата 

4.75. НЕ ПОВИШАВА Емил Йорданов Енчев – прокурор в Районна прокуратура – Русе, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Разград, поради попълване на местата. 
4.76. НЕ ПОВИШАВА Емил Йорданов Енчев – прокурор в Районна прокуратура – Русе, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Пловдив, поради попълване на местата. 
4.77. НЕ ПОВИШАВА Емил Йорданов Енчев – прокурор в Районна прокуратура – Русе, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Бургас, поради попълване на местата. 
4.78. НЕ ПОВИШАВА Емил Йорданов Енчев – прокурор в Районна прокуратура – Русе, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Варна, поради попълване на местата. 
4.79. НЕ ПОВИШАВА Вяра Асенова Алексиева – прокурор в Районна прокуратура – Варна, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Варна, поради попълване на местата. 
4.80. НЕ ПОВИШАВА Павел Хайк Манукян – прокурор в Районна прокуратура – Айтос, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Варна, поради попълване на местата. 
4.81. НЕ ПОВИШАВА Павел Хайк Манукян – прокурор в Районна прокуратура – Айтос, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Бургас, поради попълване на местата. 
4.82. НЕ ПОВИШАВА Павел Хайк Манукян – прокурор в Районна прокуратура – Айтос, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Шумен, поради попълване на местата. 
4.83. НЕ ПОВИШАВА Павел Хайк Манукян – прокурор в Районна прокуратура – Айтос, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Разград, поради попълване на местата. 
4.84. НЕ ПОВИШАВА Павел Хайк Манукян – прокурор в Районна прокуратура – Айтос, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Пловдив, поради попълване на местата. 
4.85. НЕ ПОВИШАВА Павел Хайк Манукян – прокурор в Районна прокуратура – Айтос, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Силистра, поради попълване на местата. 
4.86. НЕ ПОВИШАВА Павел Хайк Манукян – прокурор в Районна прокуратура – Айтос, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Хасково, поради попълване на местата. 
4.87. НЕ ПОВИШАВА Павел Хайк Манукян – прокурор в Районна прокуратура – Айтос, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата. 
4.88. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Павел Хайк Манукян – прокурор в Районна прокуратура – Айтос, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Благоевград, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.89. НЕ ПОВИШАВА Даниела Зефирова Андреева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, поради попълване на местата. 
4.90. НЕ ПОВИШАВА Даниела Зефирова Андреева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Хасково, поради попълване на местата. 
4.91. НЕ ПОВИШАВА Даниела Зефирова Андреева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София, поради попълване на местата. 
4.92.НЕ ПОВИШАВА Даниела Зефирова Андреева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата. 
4.93. НЕ ПОВИШАВА Стамен Стоянов Стаматов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, поради попълване на местата. 
4.94. НЕ ПОВИШАВА Иван Богданов Богданов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, поради попълване на местата. 
4.95 .НЕ ПОВИШАВА Иван Богданов Богданов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас, поради попълване на местата. 
4.96. НЕ ПОВИШАВА Иван Богданов Богданов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Шумен, поради попълване на местата. 
4.97. НЕ ПОВИШАВА Христина Запрянова Жисова – прокурор в Районна прокуратура – Хасково, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Хасково, поради попълване на местата. 
4.98. НЕ ПОВИШАВА Евгения Петкова Томова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, поради попълване на местата. 
4.99. НЕ ПОВИШАВА Милена Георгиева Кирова – Стоянова – заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Варна, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, поради попълване на местата. 
4.100. НЕ ПОВИШАВА Ваня Тонева Христева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, поради попълване на местата. 
4.101. НЕ ПОВИШАВА Ваня Тонева Христева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Хасково, поради попълване на местата. 
4.102. НЕ ПОВИШАВА Ваня Тонева Христева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата. 
4.103. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) Ваня Тонева Христева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКп и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.104. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор“ в окръжните прокуратури, както следва: Веселин Якимов Минков, Константин Илиев Сулев, Стелиан Антонов Кралев, Стефан Недялков Рачев, Тереза Петрова Скорчева – Витанова, Красимир Любомиров Кирилов, Мария Велизарова Златарева, Владислав Димитров Томов, Мария Венциславова Милушева, Наталия Недкова Станчева, Валентин Петров Ангелов, Анелия Христова Неделчева, Мария Иванова Николова, Красимира Динева Христова, Димитър Франтишек Петров, Зоя Милтиядова Милтиядова – Инджова, Вихра Милкова Къдринска, Веселина Милушева Милушева, Мариана Борисова Димитрова, Жасмина Стойчева Колева, Владимир Цветелинов Колев, Росица Георгиева Георгиева, Радка Симеонова Цекова, Костадин Иванов Прешелков, Северина Любенова Монева, Христо Стоянов Матев, Иляна Делчева Джубелиева, Недка Петрова Георгиева, Георги Евтимов Попов, Емилия Николаева Варадинова, Валентин Цанев Цанев, Александрина Володя Костадинова, Мария Илиева Макрелова – Чернева, Галя Маринова Илиева, Марин Дочев Маринов, Даниела Михайлова Вълчева, Асен Ангелов Илиев, Георги Любенов Мирчев, Тони Събчев Томов, Светлана Николаева Върбанова, Лидия Иванова Манолова, Кичка Василева Пеева – Казакова, Таня Петрова Шулева, Иван Димитров Петров, Христина Иванова Христова, Павел Стойков Любенов, Елена Георгиева Кювлиева, Ирена Димитрова Ганчева, Калин Николаев Владимиров, Виолета Петрова Танаицова, Ана Симеонова Василева, Калин Иванов Близнаков, Диана Велчева Спасова, Румяна Иванова Иванова, Мая Христова Големанова и Христина Петрова Лулчева – Гугуманова. 
5. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за второ класиране по обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура – София, Военно-следствен участък - Плевен , съгласно решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 12/27.07.2016г. /обн. в ДВ, бр. 63/12.08.2016г./

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ., бр. 62/09.08.2016г.) Христо Стоянов Матев – прокурор в Районна прокуратура - Русе, в длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура - София, Военно – следствен участък – Плевен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
6. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на кандидатите за младши прокурори – участници в конкурс, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/01.02.2017 г., т. 3 (обн. в ДВ, бр. 12/03.02.2017 г.)

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

6.1. ОДОБРЯВА, на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ и във връзка с чл. 28, ал. 1 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/09.02.2017 г., обнародвана в Държавен вестник, бр. 17/21.02.2017 г.), въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисия „Професионална етика” към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, кандидатите за младши прокурори в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането им, както следва:

1

220

Габриела Георгиева Милушева

2

202

Вихра Костадинова Попхристова

3

151

Филип Иванов Георгиев

4

172

Мирела Бончева Василева

5

173

Лъчезар Светлинов Иванов

6

242

Светослав Василев Палов

7

140

Галин Галенов Тупев

8

152

Ваня Стойчева Георгиева

9

142

Мартин Любомиров Кузманов

10

116

Мария Любчова Бакалска

11

256

Борис Атанасов Петков

12

335

Андрей Истилиянов Костов

13

30

Ненка Кръстева Цветанкова

14

701

Ивайло Николаев Гоцков

15

203

Дельо Валентинов Делев

16

238

Калоян Веселинов Кръстев

17

258

Веско Беров Ириков

18

543

Антон Руменов Ценов

19

23

Цонко Николов Кръстев

20

912

Анчо Сашев Тодоров

21

27

Виктория Петрова Георгиева

22

371

Мерйем Мюмюнова Алиева

23

811

Елена Иванова Андреева

24

675

Христо Иванов Христов

25

342

Неделчо Митев Тончев

26

650

Дияна Колева Колева

27

655

Мария Иванова Янчева-Георгиева

28

240

София Драганова Димитрова

29

113

Иван Атанасов Караиванов

30

165

Стиляна Димитрова Георгиева

31

547

Светлана Атанасова Димитрова

32

259

Силвия Лъчезарова Алексиева

33

942

Красимира Ипократова Ипократова

34

114

Иван Минев Кайряков

35

721

Даниела Христова Тепавичарова

36

388

Магдалина Недялкова Христова

37

781

Теодор Георгиев Николов

38

734

Васко Симеонов Пашев

39

392

Христо Георгиев Иванов

40

868

Марияна Николаева Несторова

41

452

Петър Димитров Вацов

42

520

Росица Маринова Нешева

43

907

Нина  Георгиева Асенова

44

649

Марина Николаева Николова

45

131

Владимир Йорданов Минчев

46

109

Дарина Бойчева Георгиева

47

215

Мария Стоянова Стоянова

48

246

Анелия Йорданова Ангелова

49

582

Елица Димитрова Захариева

50

225

Теодора Емилова Гогова

51

37

Янислав Милков Стаматов

52

121

Милена Любомирова Бондаренко - Петрова

53

822

Магдалена Бориславова Младенова

54

508

Антон Петров Горенов

55

431

Петър Кирилов Стойнев

56

31

Ангел Петров Ташев

57

73

Надя Величкова Маринова

58

118

Валерия Симеонова Златева

59

350

Стойчо Делев Стойчев

60

677

Никола Тодоров Делиев

61

18

Роси Петрова Михайлова

62

770

Симона Иванова Лазарова

 
6.2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 28, ал. 3 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, дата 21.07.2017 г. /петък/ от 10.00 часа, в зала „Тържествена” на Съдебната палата, бул. „Витоша” 2, гр. София, на която всички кандидати следва да се явят лично /или чрез упълномощен представител/ да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжността „младши прокурор”. 
6.3. Решението по т. 6.1 и т. 6.2 да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
7. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на кандидатите за младши следователи – участници в конкурс, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/01.02.2017 г., т. 4 (обн. в ДВ, бр. 12/03.02.2017 г.)

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

7.1. ОДОБРЯВА, на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ и във връзка с чл. 28, ал. 1 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/09.02.2017 г., обнародвана в Държавен вестник, бр. 17/21.02.2017 г.), въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисия „Професионална етика” към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, кандидатите за младши следователи в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането им, както следва:

1

84

Велислав Велизаров Величков

2

603

Десислава Илиева Ангелова

3

577

Биляна Николаева Христова

4

417

Атанас Георгиев Доцински

5

132

Филип Иванов Георгиев

6

133

Ваня Стойчева Георгиева

7

806

Мая Любчова Кирилова

8

444

Весела Драгомирова Христова

9

585

Марина Николаева Николова

10

614

Сийка Михайлова Камбарева

11

751

Снежана Янкова Стефанова

12

516

Лора Деянова Желева

13

64

Мария Леткова Владимирова-Андреева

14

16

Роси Петрова Михайлова

15

111

Михаил Димитров Крачунов

16

539

Детелина Кирилова Воденичарска

17

215

Катя Николаева Кузманова

18

333

Дафина Петрова Димова

19

273

Диана Стайкова Господинова

20

561

Людмил Дочев Стоянов

21

772

Господин Марков Бумбаров

22

734

Петър Иванов Чираков

23

102

Ваня Василева Ванева

24

167

Виктория Сашкова Станчева

25

312

Райна Венциславова Василева

26

569

Ани Георгиева Пиронева

27

819

Пепа Дечкова Господинова-Узунова

28

403

Петър Димитров Вацов

29

271

Илиян Георгиев Велев

30

530

Жанета Александрова Ташева

31

733

Панайот Богомилов Газдов

32

63

Гергана Любомирова Стоянова

33

708

Кристина Василева Тасева

34

23

Виктория Петрова Георгиева

35

195

Съби Бисеров Атанасов

36

311

Даниела Росенова Димитрова

37

753

Лилия Методиева Ненова

38

546

Зорница Николова Тухчиева

 
7.2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 28, ал. 3 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, дата 21.07.2017 г. /петък/ от 10.00 часа, в зала „Тържествена” на Съдебната палата, бул. „Витоша” 2, гр. София, на която всички кандидати следва да се явят лично /или чрез упълномощен представител/ да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжността „младши следовател”. 
7.3. Решението по т. 7.1 и т. 7.2 да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
8. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Пенка Маринова Найденова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Пенка Маринова Найденова от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от 25.07.2017 г. 
10. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Станислав Христов Стойков – прокурор в Софийска градска прокуратура, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Апелативна прокуратура – София, тъй като законоустановеният 9–месечен срок от приключване на конкурсната процедура е изтекъл. 
11. ПРОВЕЖДА, основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Венета Иванова Минева - прокурор в Районна прокуратура – Сливен. 
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Венета Иванова Минева - прокурор в Районна прокуратура – Сливен. 
12. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Яна Николаева Гунчева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“. 
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Яна Николаева Гунчева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“. 
13. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Цонка Иванова Кичева - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив. 
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цонка Иванова Кичева - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив. 
14. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Божидар Илиев Елкин - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив. 
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Божидар Илиев Елкин - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив. 
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петко Добринов Братованов - прокурор в Районна прокуратура - Мадан, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Любомир Стоянов Марков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пазарджик, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валерий Николаев Панайотов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пазарджик, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
18. ОТНОСНО: Проект на решение за одобрение на кандидатури на прокурори и следователи за вакантни позиции за командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия – JUST.B.2 и JUST.B.3 с краен срок за кандидатстване пред Министерство на външните работи – 20.07.2017 г.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ОДОБРЯВА кандидатурата на Светослав Стойнов, прокурор в Районна прокуратура-Варна, за командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия за позиции - JUST.B.2 и JUST.B.3.

***** 

19. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена тематична проверка, относно „Приложението на чл. 335, ал. 1, т.1 от НПК във всички окръжни и апелативни съдилища в страната“, възложена със Заповед № ТП-01-8/23.11.2016 г. на Главния инспектор на ИВСС

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Акт за резултати от извършена тематична проверка, относно „Приложението на чл. 335, ал. 1, т.1 от НПК във всички окръжни и апелативни съдилища в страната“, възложена със Заповед № ТП-01-8/23.11.2016 г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

20. ОТНОСНО: Проект на решение относно покана за регистриране на участници в проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за периода 2017 г. – 2018 г.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката. 
21. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Таня Тодорова Божилова - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор в АП“, за изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Нова Загора , с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 
22. ОТНОСНО: Обсъждане на реда и разходите за командироване на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия / избрани с решение на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет по Протокол № 25/05.07.2017 г., т. 6, които не са членове на Висшия съдебен съвет и осъществяват правомощията си без откъсване от преките служебни задължения, при пътуване в страната за осъществяване на дейностите по атестиране на магистрати

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме следното решение: 
22.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да издава заповеди за командироване в страната на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите на Прокурорската колегия за целите на атестирането . 
22. 2. Разходите за командировенето на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите на Прокурорската колегия, съгласно чл. 5 от Наредбата за командировките в страната, са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
22.3. ВНАСЯ предложението по т. 22 в заседанието на Пленума на ВСС на 20.07.2017 г. 
23. ОТНОСНО: Предложение на Петър Белчев - административен ръководител на Районна прокуратура – гр.София за образуване на дисциплинарно производство срещу Ива Георгиева Атанасова – прокурор в Софийска районна прокуратура

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1.На основание чл.316, ал. 1 от Закона за съдебната власт и съгласно предложението от Петър Белчев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – София, образува дисциплинарно производство срещу Ива Георгиева Атанасова – прокурор в Районна прокуратура гр. София, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт. 
23.2.На основание чл.316, ал. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ тричленен дисциплинарен състав, който да се произнесе по направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ на Ива Георгиева Атанасова – прокурор в Районна прокуратура гр. София: Михаил Кожарев, Розалин Трендафилов, Румен Георгиев. 
23.3.На основание чл.316, ал. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ за председател и докладчик: Михаил Кожарев. 
24. ОТНОСНО: Предложение на Сотир Цацаров - Главен прокурор на Република България за образуване на дисциплинарно производство срещу Димитър Николов Захариев – прокурор в Окръжна прокуратура - гр. Плевен.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1.На основание чл.316, ал. 1 от Закона за съдебната власт и съгласно предложението от Сотир Цацаров - Главен прокурор на Република България, образува дисциплинарно производство срещу Димитър Николов Захариев – прокурор в Окръжна прокуратура - гр. Плевен, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт. 
24.2.На основание чл.316, ал. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ тричленен дисциплинарен състав, който да се произнесе по направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ на Димитър Николов Захариев – прокурор в Окръжна прокуратура - гр. Плевен: Магдалена Лазарова, Незабравка Стоева, Васил Петров. 
24.3.На основание чл.316, ал. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ за председател и докладчик: Незабравка Стоева. 

/Закриване на заседанието – 17.13 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
21.07.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд