Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Васил Ганов за председател на Районен съд – Враца

25 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа "за" и 6 гласа "против" Васил Петров Ганов за председател на Районен съд – Враца. Той има над 19 години юридически стаж в органите на съдебната власт, от които над 18 години като съдия. Към момента изпълнява функциите „административен ръководител – председател“ на съда. Кандидатира се за длъжността с разбиране за отговорностите и убеденост, че притежава необходимите професионален опит и знания, както и административен капацитет. Той е мотивиран също от получената подкрепа от магистратите в съда и от административното ръководство на Окръжен съд – Враца. Има амбицията да продължи добрите управленски и организационни практики, въведени от предходните административни ръководители и да ги надгради като повиши авторитета на съда и ще улесни професионалната комуникация с други институции. 

В представената концепция за стратегическо управление се поставят като цели осигуряване на качествено, бързо и достъпно правораздаване; развитие на човешките и материални ресурси на съда; прозрачност и достъп до съдебна информация и повишаване на общественото доверие към работата на съда; провеждане на антикорупционна политика. За реализирането им се предвижда непрекъснато повишаване на юридическата подготовка на  магистратите чрез запознаване с промени в законодателството и актуалната съдебна практика, а също повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители. Кандидатът планира възобновяване на  практиката на зонални събрания между еднакви по степен съдилища от близки съдебни райони за обсъждане на противоречиви съдебни практики и изнасяне на лекции от съдии от ВКС и АС; извършване на ежемесечни проверки за срочното движение на делата и за изготвяне на съдебните актове в предвидените процесуални срокове; анализиране от Общото събрание на съдиите на причините за отменени и изменени първоинстанционни съдебни актове и други. Съдия Ганов акцентира на въвеждането и използването на информационните технологии и електронните услуги за повишаване на бързината на администрирането на дела, на ролята на съдебния администратор за подобряване на организацията на работа на съда, както и на необходимостта от извършване на периодичен анализ на състоянието на техническата база и материалните ресурси за предприемане на действия за подобряване на условията на работа и за балансиране на натовареността. Обръща се внимание на потребността постоянно да се актуализира информацията за дела на интернет страницата на съда, продължаване на инициативи, насочени към обществеността, засилване на комуникацията с медиите за популяризиране на неговата работа и други. Според него основна задача на административния ръководител на съда е да води политика на публичност, прозрачност и разгласяване на постигнатите добри резултати и практики, за преодоляване на недоверието на гражданите в съдебната система.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд