Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Александър Ангелов за председател на Софийския районен съд

25 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 14 гласа „за“ Александър Велинов Ангелов за административен ръководител – председател на Софийския районен съд. Другият кандидат Петър Савов Савчев – съдия в СРС не получи подкрепата на членовете на Колегията.

Съдия Ангелов има над 7 години юридически стаж в органите на съдебната власт като младши съдия и съдия. Към момента е съдия в Софийския районен съд.

Той е мотивиран да кандидатства за длъжността въз основа на натрупания професионален опит в различни по натовареност съдилища в страната, от уважението към труда и всеотдайността на магистратите в съда, които му дават основание, че правораздаването в Софийския районен съд се подобрява, както и с чувство за отговорност пред тях. Той счита, че притежава необходимите качества, за да създаде добра работна атмосфера, и нужния капацитет за разрешаване на натрупаните проблеми в съда.

Сред набелязаните от кандидата цели за развитие на Софийския районен съд като стратегическа се откроява намаляването на натовареността на съдиите. Той предвижда иницииране на мерки като промяна на подсъдността на дела, увеличаване на броя на съдиите, подобряване на организацията на работа и разтоварване на съдиите от дейности, които не изискват тяхната намеса и други. За повишаване на срочността, намира за необходимо извършване на мониторинг върху работата на съдебните състави, изясняване на причините за забавяне на дела и мерки за повлияване като спиране от разпределение на дела на съдебни състави  със забави, преразпределение на дела, лично мотивиране съдията за преодоляване на проблема, предоставяне на срок за изготвяне на съответните съдебни актове и други. Според него е задължително този модел на въздействие да бъде предварително известен, за да няма съмнение за субективизъм. Кандидатът възнамерява да въведе регистър на отводите по дела с цел създаване на прозрачност и отчетност, както и да инициира дискусия сред съдиите за изясняване на причините. Съдия Ангелов посочва, че чрез подлагане на дискусии и провеждане на обучения ще работи за уеднаквяване на съдебната практика. Той извежда като първостепенни проблеми преместването на съда в нова сграда и кадровото муобезпечаване предвид предстоящото повишаване на съдии на по-горна инстанция. Кандидатът намира за необходимо увеличение на длъжностите за съдии и на щата на съдебната администрация; акцентира на потребността от своевременно провеждане на конкурси, от осигуряване на първоначално и последващо обучение за съдебните служители; както и на нуждата от усъвършенстване на деловодните системи на съда. За подобряване на микроклимата в институцията той намира за необходимо да бъде решен проблемът с натовареността и да се създадат възможности за комуникация на магистратите като обучения, семинари и други. С предлаганите мерки съдия Ангелов цели подобряване на работата на съда и достигане на срочност на произнасянията на съдиите, което да допринесе за формиране на положителни обществени нагласи към него. В тази насока той ще работи за популяризиране на дейността на съда, както и за развитие на „Центъра за спогодби и медиация“ към него.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд