Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Доклад за функционален анализ на натовареността на ВАС и системата на административните съдилища

25 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Доклад за функционален анализ на натовареността на Върховния административен съд и системата на административните съдилища, представен от председателя на ВАС в изпълнение на решение на Колегията по Протокол № 25/13.06.2017 г. и изготвен в изпълнение н мярка 3.6.1. „План за регулиране натовареността на ВАС и системата на административните съдилища, включително чрез промяна в подсъдността на определени видове дела и структурни мерки от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система.

Колегията обсъди, но не подкрепи Становище на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ относно Доклада, както и предложение министърът на правосъдието да отправи искане до Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия, за оказване на техническа помощ във връзка с изпълнението на цел. 3.4.5. и 3.6.1. от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд