Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допусна до изслушване в процедурата за избор на председател на ВАС съдия Георги Чолаков и съдия Соня Янкулова

25 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допусна, на основание чл. 173, ал. 9 от Закона за съдебната власт във връзка с раздел III, т. 1 от Правилата за избор на председател на Върховния административен съд, председател на Върховния касационен съд и главен прокурор, до изслушване кандидатите Георги Златев Чолаков и Соня Атанасова Янкулова – съдии във ВАС, в процедурата за избор на административен ръководител на Върховния административен съд. Процедурата е откритата с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/ 25.05.2017 г.

Решението е взето по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите, предвид приетите от нея доклади за притежаваните професионални качества на кандидатите за председател на Върховния административен съд Георги Чолаков – съдия във ВАС, и Соня Янкулова – съдия във ВАС. То е съобразено и с приетите от комисия „Професионална етика“ доклади за притежаваните от тях нравствени качества.

Съгласно решението списъкът с допуснатите до изслушване кандидати ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд