Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение обобщена справка за усвояването на средствата по проекти по ОПДУ и доклади за изпълнението им

27 юли 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие обобщена справка за получените и усвоените средства по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на ВСС към 30.06.2017 г. Тя показва, че по проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“ са получени за полугодието 30 855,50 лв., като сумата е изцяло усвоена. По проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ са получени 200 000 лв. и са усвоени 24 000 лв.

Пленумът прие също доклади за изпълнение на дейностите по двата проекта.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд