Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази отрицателно становище по предложения ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс

27 юли 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази отрицателно становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, внесен в Народното събрание на 01.06.2017 г.

Членовете на Съвета намират, че с проекта не са спазени заложените в чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове принципи на необходимост, обоснованост, откритост и съгласуваност. Посочва се, че заявените мотиви не обосновават причините, които налагат приемането му, а поставените при изготвянето му цели са формулирани общо и абстрактно. Намира се, че конкретни разпоредби на ЗИД са в пряко противоречие с основните начала, залегнали в Конституцията на Република България, доколкото водят до ограничаване на достъпа до правосъдие и преграждат пътя за защита,  създават предпоставки за неравнопоставеност на участниците в процеса. Нарушава се и принципът за пълна обжалваемост на административните актове, залегнал в чл. 120, ал. 2 от КРБ.

В Становището се посочват противоречия с принципите на административното правораздаване, въведени затруднения за гражданите при прилагане на електронното правосъдие, предвидено оскъпяване на административния процес и други. С него се изразява несъгласие с въведения със ЗИД на АПК институт на мълчаливото съгласие, което следва да се възприема като изключение от общоприетия принцип и да бъде уредено в специални закони.

Становището на Пленума на ВСС съдържа конкретни коментари и изводи по текстовете на законопроекта.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд