Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи координатори в екипи за управление на проекти, финансирани по ОПДУ

27 юли 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи координатори от страна на Съвета в екипите за управление на проекти по Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, които се финансират по Оперативна програма „Добро управление“. В екипа за управление на проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „съдебен статус“ е определена Каролина Неделчева – член на Съдийската колегия на ВСС.

За координатор общи задачи за съдебната власт в екипа за управление на проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“ е определен Евгени Диков – директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването. Пленумът реши да бъдат определени и пет „контактни точки“ за проекта – по една във всеки апелативен район.

По проект „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“ е определена Мария Кузманова – член на Съдийската колегия на ВСС, а за технически сътрудник при ВСС - Мария Зафирова – началник на отдел „ЕМПП“ в АВСС.

Пленумът упълномощи представляващия ВСС да подпише Споразумение за сътрудничество с Министерство на правосъдието във връзка с изискванията на Управляващия орган на ОПДУ за разпределение на финансовите средства при изпълнение на мярка 2.2-А от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. – „Поетапна миграция на съществуващите разпределени ресурси, системи и услуги на структурите в СП към ХЧО за електронно управление“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд