КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 32
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮЛИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВА: Калин Калпакчиев 
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 09.45 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
14. Проект на решение по заповед на и.ф. административен ръководител на Софийския районен съд, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка” на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийския районен съд. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС 
15. Решение № 9044/11.07.2017 г. по адм. дело 13492/2016 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Петър Найденов Вунов - съдия в Районен съд - Хасково срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/06.12.2016 г., т. 9. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-апелативния съд за трансформиране на незаета длъжност „съдия“ в длъжност „заместник на административния ръководител“ на Военно-апелативния съд. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
17. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за поощряване на Капка Стоева Юстиниянова - съдия във Върховния касационен съд. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
18. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за освобождаване на Капка Стоева Юстиниянова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Враца за предварително атестиране на Калина Христова Христова - младши съдия в Окръжен съд - Враца. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Добрич за предварително атестиране на Марина Юлиянова Георгиева - съдия в Районен съд - Варна (към момента на предложението младши съдия в Окръжен съд - Добрич). 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд - Пловдив за периодично атестиране на Недялко Георгиев Бекиров - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
Повишаване на място в по-горен ранг 
22.1. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Русе за повишаване на Александър Стоянов Иванов - съдия в Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
22.2. Проект на решение по предложението на Димитринка Емилова Купринджийска - административен ръководител на Районен съд - Исперих, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
22.3. Проект на решение по предложението на заместник на административния ръководител на Районен съд - Ямбол за повишаване на Атанас Димов Атанасов - съдия в Районен съд - Ямбол, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
22.4. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районен съд - Враца за повишаване на Вероника Антонова Бозова - съдия в Районен съд - Враца, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
22.5. Проект на решение по предложението на Теодора Матева Нейчева - съдия в Окръжен съд - Разград, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
22.6. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районен съд - Враца за повишаване на Искра Петьова Касабова - съдия в Районен съд - Враца, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
22.7. Проект на решение по предложението на Геновева Пламенова Илиева - съдия в Районен съд - Варна за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в ОС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
22.8. Проект на решение по предложението на Калина Кръстева Анастасова - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
23. Предложения от директора на Националния институт на правосъдието относно командироване на съдиите, избрани като постоянни преподаватели на кандидатите за младши съдии, випуск 2017 – 2018 г. 
24. Предложение от членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за поощряване на Стефан Емилов Милев – и.ф. административен ръководител на Софийския районен съд. 
25. Предложение за промяна в графика за провеждане на събеседване и избор с допуснатите кандидати в процедури за избор на административен ръководител в органите на съдебната власт, приет от Съдийската колегия с решение по Протокол № 31/25.07.2017 г., т. 24. 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Административен съд - Пловдив 
Кандидати: 
- Мария Илиева Златанова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд-Пловдив, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" (Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 17/07.04.2016 г., комплексна оценка „много добра”) 
- Явор Иванов Колев – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд-Пловдив, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 50/06.11.2014 г., комплексна оценка „много добра”)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 
За Мария Илиева Златанова – 3 гласа; 
За Явор Иванов Колев – 9 гласа 
На основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Явор Иванов Колев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд-Пловдив, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", на длъжността „административен ръководител – председател“ на Административен съд-Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС 

2. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена проверка по самосезиране относно спазване на чл.9 от ЗСВ при разпределение на дела с предмет на мярка за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“ в АСпНС в периода от 01.01.2016 г. до 01.03.2017г., наредена със заповед № СС-01-2/22.02.2017 г. на Главния инспектор на ИВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Акт за резултати от извършена проверка по самосезиране относно спазване на чл.9 от ЗСВ при разпределение на дела с предмет на мярка за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“ в АСпНС в периода от 01.01.2016 г. до 01.03.2017г., наредена със заповед № СС-01-2/22.02.2017 г. на Главния инспектор на ИВСС. 
3. ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към ВСС за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Даниела Росенова Иванова – изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Апелативния специализиран наказателен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Даниела Росенова Иванова – изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Апелативния специализиран наказателен съд. 
3.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Светла Петкова, Юлия Ковачева, Галя Георгиева. 
3.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик, Юлия Ковачева. 
(Поради изчерпване на изборните членове, съгласно чл. 316, ал. 3, изречение второ от ЗСВ, при извършване на подбора, жребия се изтегли между всички членове на Съдийската колегия) 
4. ОТНОСНО: Заповед № РД-08-2845/13.07.2017 г. на Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Емил Иванов Дечев – съдия в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

(След проведеното явно гласуване и получен резултат: 7 гласа „за“ и 5 гласа „против“) 
4.1. ПОТВЪРЖДАВА наложеното със Заповед № РД-08-2845/13.07.2017 г. на Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Емил Иванов Дечев – съдия в Софийски градски съд. 
4.2. Заповед № РД-08-2845/13.07.2017 г. на Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, ведно с решението на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да се приложат към кадровото дело на съдията. 
5. ОТНОСНО: Заповед № РД-0322/15.06.2017 г. на Тинка Косева – административен ръководител-председател на Административен съд гр. Варна, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Мария Димитрова Иванова-Даскалова – съдия в Административен съд гр. Варна

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РД-0322/15.06.2017 г. на Тинка Косева – административен ръководител-председател на Административен съд гр. Варна, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Мария Димитрова Иванова-Даскалова – съдия в Административен съд гр. Варна. 
5.2. Прилага Заповед № РД-0322/15.06.2017 г. на Тинка Косева – административен ръководител-председател на Административен съд гр. Варна, към кадровото дело на съдията. 
5.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото дело на съдията. 
6. ОТНОСНО: Заповед № АС-211/26.06.2017 г. на Стефан Милев – изпълняващ функциите административен ръководител-председател на Софийски районен съд, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № АС-211/26.06.2017 г. на Стефан Милев – изпълняващ функциите административен ръководител-председател на Софийски районен съд, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийски районен съд. 
6.2. Прилага Заповед № АС-211/26.06.2017 г. на Стефан Милев – изпълняващ функциите административен ръководител-председател на Софийски районен съд, към кадровото дело на съдията. 
6.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото дело на съдията. 
7. ОТНОСНО: Справка за наказателните производства срещу съдии към 30 юни 2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение Справка за наказателни производства срещу съдии към 30 юни 2017 г. 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

8. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Венцислав Стоянов Маратилов - съдия в Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Венцислав Стоянов Маратилов - съдия в Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
9. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Николай Николов Чакъров - младши съдия в Софийски градски съд. 
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Николов Чакъров - младши съдия в Софийски градски съд. 
10. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Веселина Иванова Димчева - съдия в Районен съд - Златоград. 
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселина Иванова Димчева - съдия в Районен съд - Златоград. 
11. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Кирил Стайков Петров - съдия в Районен съд - Пловдив. 
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кирил Стайков Петров - съдия в Районен съд - Пловдив. 
Повишаване на място в по-горен ранг 
12.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Луиза Ивайлова Павлова-Христова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
12.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Живка Димитрова Петрова - административен ръководител - председател на Районен съд - Свиленград, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
12.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Павлина Христова Господинова - съдия в Районен съд - Хасково, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
12.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Борисов Борисов - съдия в Районен съд - Разград, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
12.5. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Марина Христова Христова - Иванова - съдия в Районен съд - Ямбол, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
12.6. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мартина Иванова Кирова - съдия в Районен съд - Елхово, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
13. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Върховния касационен съд за обсъждане кадровата обезпеченост на Районен съд-Раднево, съгласно решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 23/20.07.2017 г., т. 7, за съкращаване на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд-Раднево

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение становище от Христина Вълчанова – административен ръководител на Районен съд-Раднево, относно предложение на председателя на Върховния касационен съд за обсъждане кадровата обезпеченост на Районен съд-Раднево, съгласно решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 23/20.07.2017 г., т. 7, за съкращаване на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд-Раднево, и заповед № 648/25.07.2017 г. на председателя на Окръжен съд-Стара Загора за командироване на Асен Цветанов Цветанов – съдия в Районен съд-Чирпан, да изпълнява длъжността „съдия“ в Районен съд-Раднево, до завръщане на титуляра съдия Люба Михайлова Петрова, но за не повече от 12 месеца. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

14. ОТНОСНО: Заповед № АС-225/12.07.2017 г. на Стефан Милев – изпълняващ функциите административен ръководител-председател на Софийски районен съд, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

(След проведеното явно гласуване и получен резултат: 7 гласа „за“ и 3 гласа „против“) 
14.1. ПОТВЪРЖДАВА наложеното със Заповед № АС-225/12.07.2017 г. на Стефан Милев – изпълняващ функциите административен ръководител-председател на Софийски районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд. 
14.2. Заповед № АС-225/12.07.2017 г. на Стефан Милев – изпълняващ функциите административен ръководител-председател на Софийски районен съд, ведно с решението на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да се приложат към кадровото дело на съдията. 
15. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявлението от Петър Найденов Вунов – съдия в Районен съд – Хасково за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Административен съд – Хасково, поради липса на освободена длъжност. 
16. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ на Пленума на ВСС да СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 (една) щатна длъжност „съдия“ във Военноапелативен съд считано от датата на вземане на решението. 
16.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник - председател” на Военноапелативен съд, считано от датата на вземане на решението на Пленума на ВСС за съкращаване на 1 (една) длъжност „съдия” във Военноапелативен съд. 
17. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ, Капка Стоева Юстиниянова - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак – първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
18. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Капка Стоева Юстиниянова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 01.09.2017 г. 
19. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Калина Христова Христова - младши съдия в Окръжен съд - Враца. 
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калина Христова Христова - младши съдия в Окръжен съд - Враца. 
20. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Марина Юлиянова Георгиева - съдия в Районен съд – Варна. 
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Марина Юлиянова Георгиева - съдия в Районен съд – Варна. 
21. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Недялко Георгиев Бекиров - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Недялко Георгиев Бекиров - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 
Повишаване на място в по-горен ранг 
22.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Александър Стоянов Иванов - съдия в Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
22.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитринка Емилова Купринджийска - административен ръководител - председател на Районен съд - Исперих, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
22.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Димов Атанасов - съдия в Районен съд - Ямбол, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
22.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Вероника Антонова Бозова - съдия в Районен съд - Враца, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
22.5. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Теодора Матева Нейчева - съдия в Окръжен съд - Разград, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
22.6. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Искра Петьова Касабова - съдия в Районен съд - Враца, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
22.7. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Геновева Пламенова Илиева - съдия в Районен съд – Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
22.8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калина Кръстева Анастасова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
23. ОТНОСНО: Командироване на съдиите, избрани като постоянни преподаватели на кандидатите за младши съдии, випуск 2017-2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1. КОМАНДИРОВА Илияна Тодорова Балтова – съдия в Апелативен съд-Бургас, за постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за учебната 2017 – 2018 г., считано от 1 август 2017 г., за срок от една година, съгласно чл. 262, ал 3 от Закона за съдебната власт, като й се възлага да довърши започнатите дела. 
23.2. КОМАНДИРОВА Виолета Магдалинчева-Клингова – съдия в Софийския градски съд, за постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за учебната 2017 – 2018 г., считано от 1 август 2017 г., за срок от една година, съгласно чл. 262, ал 3 от Закона за съдебната власт, като й се възлага да довърши започнатите дела. 
23.3. Прекратява командироването на съдия Петя Петкова Стоянова във връзка с командироването на друг съдия за постоянен преподавател по гражданско право и процес за предстоящата 2017 - 2018 г. учебна година на кандидатите за младши съдии. 
24. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Стефан Емилов Милев – и.ф. административен ръководител – председател на Софийския районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за проявените при изпълнение на функциите си висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните си задължения и високи нравствени качества с отличие „служебна благодарност и грамота“. 
25. ОТНОСНО: Промяна в графика за провеждане на събеседване и избор с допуснатите кандидати в процедури за избор на административен ръководител в органите на съдебната власт, приет от Съдийската колегия с решение по Протокол № 31/25.07.2017 г., т. 24.2

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ решение по Протокол № 31/25.07.2017 г., т. 24.2, като определя дата за провеждането на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административен ръководител на Административен съд-Перник, и на Административен съд-Разград – 20.09.2017 г., от 09.30 ч. 

Закриване на заседанието – 13,20 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
27.07.2017 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд