ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 3 август 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

1. Проект на решение за предоставяне за безвъзмездно управление от община Димитровград на две помещения за нуждите на Районен съд гр. Димитровград. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
2. Проект на решение за упълномощаване на административните ръководители на органите на съдебната власт. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

3. Обобщение на становища относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
4. Проект на решение за определяне и командироване на участник в заключителна конференция по проект на тема „Изграждане на рамка за качество на съдебните услуги“, която ще се проведе на 31 август 2017 г., в гр. Париж, Франция. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
5. Проект на решение за приемане на доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“, АВСС, от участие в конференция на тема „ECLI и отвъд – подобряване на онлайн достъпа до съдебни решения“, проведена на 8 и 9 юни 2017 г. в гр. Атина, Гърция. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

* * * * * 

6. Приемане на Проект на Наредба за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма по чл. 360е от ЗСВ. 
Внася: Работна група, създадена с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/07.07.2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
28 юли  2017 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд