Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет обсъди Пътните карти за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и приетия ЗИД на ЗСВ

28 юли 2017 година

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет обсъди на заседание днес отчета за напредъка по Пътните карти за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и на Стратегията. В дискусията участваха г-жа Десислава Ахладова – заместник–министър на правосъдието, и членове на ВСС.

Зам.-министър Ахладова представи Отчет за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система за периода януари – юни 2017 г., който обобщава дейността на институции, ангажирани по изпълнение на Пътните карти и на Стратегията. Тя съобщи, че за следващия отчетен период – септември 2017 г., МП ще предостави нова форма за отчитане, която ще изисква информация за изпълнените мерки, тези в процес на изпълнение и частично изпълнените с уточнение за причините за забава.

Г-жа Магдалена Лазарова – съпредседател на ГС, докладва напредъка на ВСС по изпълнение на мерките по Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система за посочения период.

Г-жа Галина Карагьозова - член на Съдийската колегия на ВСС, предложи Министерството на правосъдието да инициира дискусия между съдебната, законодателната и изпълнителната власт относно показателите, по които трябва да се направи реформата на съдебната карта, за да се съобразят въпроси от компетентността и на другите власти като териториално деление, демографско развитие, промени в подсъдността и други.

  В хода на обсъждането бе обърнато внимание, че държавата не е осигурила финансиране за предвидения в Пътните карти доклад за прозрачността на съдебната система; поставени бяха въпроси за дейността на работните групи, създадени за промени на подзаконови нормативни актове; недостатъци на реформата в юридическото образование, условията на труд в съдебната система.

Гражданският съвет препоръча на МП отчетността на изпълнението на Актуализираната стратегия и Пътните карти да се извършва отделно, като се включи и ресурсното обезпечаване на дейностите. Решено бе протоколът от заседанието да се изпрати на МП.

По втората точка от дневния ред ГС предлага на президента на Република България да упражни правомощието си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията и върне изцяло на Народното събрание приетия на 27.07.2017 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт по съображения за нарушения на процедурни правила и противоречие на чл. 44 и чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България, на чл. 22, ал. 1 от Пакта за политически и граждански права и на чл. 11, ал. 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд