Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във ВКС и ВАС за първото полугодие на 2017 г.

1 август 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд и Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за първото полугодие на 2017 г. Те се представят от председателите на двата съда в изпълнение на чл. 114, ал. 1, т. 14 и чл. 122, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт.

По решение на Колегията двете справки се предоставят на отдел „Статистически анализ и обработка на данни“ в администрацията на ВСС. Те показват, че постъпилите за периода във ВКС дела са 5 726 броя, а новообразуваните са 4 970 броя. Свършените дела са 6 144 броя.

За шестте месеца на 2017 г. във ВАС са образувани 7 719 броя дела, а подлежащи на разглеждане са били общо 14 691 броя. За периода са свършени 8 952 дела.

Обобщената информация се публикува на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд