Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Милчо Ванев – съдия в Апелативен съд – Велико Търново

1 август 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Милчо Методиев Ванев – съди в Апелативен съд – Велико Търново, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения и високи нравствени качества.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ поради пенсиониране Милчо Ванев от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново, считано от 01.09.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд