Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ във високонатоварени административни съдилища

1 август 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, от нисконатоварени във високонатоварени административни съдилища. Процедурата стартира във връзка с Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г., приет с решение на Съдийската колегия по протокол № 29/18.07.2017 г.

Процедурата за преназначаване на магистрати по реда чл. 194, ал. 1 от ЗСВ се отнася за следните нисконатоварени административни съдилища - Административен съд – Враца, Административен съд – Велико Търново, Административен съд – Шумен, Административен съд – Видин, Административен съд – Сливен, Административен съд – Ямбол, Административен съд – Стара Загора, Административен съд – Смолян, Административен съд – Габрово.

Преместването на съдии ще бъде за високонатоварените административни съдилища - Административен съд – София-град, Административен съд – София –област, Административен съд – Пловдив и Административен съд – Бургас.

Колегията указа на административните ръководители на посочените нисконатоварени административни съдилища, че следва надлежно да уведомят съдиите в тях за решението на Колегията и за възможността в 14-дневен срок от получаването му да подадат в АВСС заявления за участие в откритата процедура за преназначаване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд