Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС оптимизира щатната численост на Административен съд – Пловдив

1 август 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт съкрати една щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Пловдив, Колегията предлага на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ Пленумът на ВСС да разкрие на основани чл. 30, ал. 2, т. 8 една длъжност „съдия“ във Административен съд – Пловдив.

С днешното решение на Колегията на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ изпълняващият досега функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Пловдив Георги Господинов Петров е върнат на длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик.

Трите решения са обосновани с проведения избор за административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив, и влизат в сила, считано от датата на неговото встъпване в длъжност.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд