Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Наредба № 6 за реда за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма

3 август 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие проект на Наредба № 6 за реда за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма след съгласуване с председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ и с министъра на правосъдието. Той е изготвен от работна група, създадена с решение на Пленума по Протокол № 27/07.07.2016 г., на основание чл. 360 „и“ от Закона за съдебната власт. Наредбата поставя рамката, върху която да стъпи електронното правосъдие в страната.

Проектът е публикуван на интернет сайта на ВСС, в раздел „Обществени консултации“ на 08.06.2017 г., а срокът за обществени консултации е изтекъл на 24.07.2017 г. Становища по Наредбата са получени от Административен съд – Хасково, Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Районна прокуратура – Монтана, Апелативна прокуратура – София, Районен съд – Кула, Министерство на правосъдието. МП е съгласувало проекта с писмо от 28.07.2017 г., а положително становище от Държавната агенция „Електронно управление“ е получено на 02.08.2017 г.

С Наредбата се поставят изискванията към интернет сайтовете на органите на съдебната власт; техническите изисквания за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма и начините за извършването им; форматите и техническите изисквания, на които трябва да отговарят електронните документи, изпращани към и от органите на съдебната власт, както и начините за подаването им от гражданите и организациите; форматите на сканираните документи и на другите електронни доказателства, съхранявани по електронните дела. Тя урежда начините на плащане по електронен път на държавни такси, разноски и други задължения към органите на съдебната власт; техническите изисквания към потребителските, машинните и други интерфейси на информационните системи, използвани от органите на съдебната власт; електронните адреси, на които могат да се изпращат електронни изявления от органите на съдебната власт, в зависимост от определените начини на извършване на процесуални действия и удостоверителни изявения; изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, включително изискванията за интерфейси, стандарти за обмен, формати на предаваните електронни документи и начина на обмен между органите на съдебната власт. В нея се визират правилата относно оперативната съвместимост и сигурния обмен на електронни документи с лицата, осъществяващи публични функции, с организациите, предоставящи обществени услуги, и с административните органи съгласно Закона за електронното управление.

В Наредбата се посочва, че всички посочени в нея правила и изисквания за извършване на процесуални действия в електронна форма и за осигуряване на възможност за извършването им, се прилагат и по отношение на исканията за удостоверителни изявления и извършването им в електронна форма от органите на съдебната власт.

Съгласно решението на Пленума всички получени становища в хода на обществените консултации и на съгласувателната процедура на Наредбата се публикуват на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд