Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Правилник за администрацията в съдилищата

3 август 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Правилник за администрацията в съдилищата. С него се определят звената на администрацията, функционалните им характеристики, организацията на работата в администрацията на органите на съдебната власт, длъжностното разписание, типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, редът за провеждане на конкурс, условията за несъвместимост за съдебен служител и органите по назначаването им.

Той е изработен от работна група, създадена с решение на ВСС и включваща съдебни администратори от цялата страна, административни ръководители и членове на Съвета. С изработването му се цели повишаване на ефективността и качеството на работата в съдилищата, намаляване на административната тежест на процесите в администрацията на съдилищата и повишаване на доверието на обществеността в правосъдната система. Създават се условия за обективно измерване на работната натовареност в съдилищата, което ще спомогне за по-ефективното разпределение на човешки и финансов ресурс в рамките на съдебната система.

В  хода на обществените  консултации по Правилника са получени становища от Върховния административен съд, от магистрати, от Висшия адвокатски съвет, от Софийския адвокатски съвет, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Велико Търново, от съдебни служители от Окръжен съд – Перник, от Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд