Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Годишен доклад за дейността на ВСС и за дейността на ИВСС за 2016 г.

3 август 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Годишния доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2016 г. Пленумът прие за сведение и Годишния доклад за дейността на Инспектората към ВСС за 2016 г.

На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт Пленумът на ВСС внася двата доклада в Народното събрание.

В доклада на ВСС за миналата година се посочват съществените структурни промени и преразпределение на правомощията между новосъздадените органи на Съвета, произтичащи от приетите през 2015 г. конституционни промени и измененията и допълненията на ЗСВ от месец април 2015 г. и месец август 2016 г., пряко свързани с изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа. Акцентира се на изграждането на новата структура на ВСС, създаването на новите устройствени актове, регулиращи дейността и тяхното адаптиране към новата структура. Отчитат се предприетите мерки за ефективно управление на човешките ресурси в органите на съдебната власт като въвеждането на мониторинг на механизмите за обективно измерване на натовареността на съдиите, прокурорите и следователите; за реформа на съдебната карта; за оптимизиране на щатовете и движение на кадрите в органите на съдебната власт; при избор на административни ръководители в органите на съдебната власт и други. В доклада се обсъжда ефективно и ефикасно управление на финансовите и материалните ресурси на съдебната власт; взаимодействието с Инспектората към ВСС; повишаването на квалификацията на магистратите и съдебните служители; мерките за повишаване на ефективността на етичните органи и правилата за професионална етика и дисциплинарен процес и други. Докладът прави равносметка на изтичащия мандат на членовете на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд