КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 33
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 1 АВГУСТ 2017 г.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Светла Петкова – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Галина Карагьозова, Георги Колев, Даниела Костова, Камен Иванов, Лозан Панов 
На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС 
Откриване на заседанието – 09,43 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

 

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:

3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд – Пловдив за увеличаване на щатната численост на съда с 6 (шест) щатни бройки за съдебни служители: 2 (две) щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“, 2 (две) щатни бройки за длъжност „съдебен деловодител“ и 2 (две) щатни бройки за длъжност „съдебен секретар“. 
Внася: Комисия „Съдебна администрация“ 
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд – Пловдив за увеличаване на щатната численост на съда с 12 (дванадесет) щатни бройки за съдебни служители: 9 (девет) щатни бройки на длъжност „съдебен секретар“ и 3 (три) щатни бройки на длъжност „съдебен деловодител“. 
Внася: Комисия „Съдебна администрация“ 
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд – Стара Загора за увеличаване на щатната численост на съда с 1 (една) щатна бройка за длъжност „призовкар“. 
Внася: Комисия „Съдебна администрация“ 
6. Проект на решение за намаляване на щатната численост на Районен съд – Силистра с 1 (една) свободна щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“. 
Внася: Комисия „Съдебна администрация“ 
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд – Велико Търново за поощряване на Милчо Методиев Ванев – съдия в Апелативен съд – Велико Търново. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд – Велико Търново за освобождаване на Милчо Методиев Ванев от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
9. Проект на решение за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в административните съдилища във връзка с Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г., приет с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 29/18.07.2017 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
10. Проект на решение по предложение за назначаване на младши съдии на длъжност „съдия“ в районните съдилища по обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 5/30.01.2014 г. след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ, удължен с решение на Съдийската колегия по Протокол № 26/20.06.2017 г., т. 9. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
11. Молба от Георги Господинов Петров, и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд – Пловдив, за назначаване на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал.1 от ПЗР на ЗСВ на длъжност „съдия“ в Административен съд - Пазарджик. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София - град за периодично атестиране на Мария Каменова Ситнилска - съдия в Административен съд София - град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София - град за периодично атестиране на Миглена Велимирова Недева - съдия в Административен съд София - град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Кюстендил за периодично атестиране на Ваня Драганова Богоева - Кадийска - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Пловдив за периодично атестиране на Светлана Николова Неделева - Таскова - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
16. Проект на решение по предложението на Димана Николова Йосифова – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за периодично (извънредно) атестиране. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
17.1. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Шумен за повишаване на Ростислава Янкова Георгиева - заместник на административния ръководител на Районен съд - Шумен, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
17.2. Проект на решение по предложението на Владимир Григоров Вълков - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС” за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
18.Определение по дисциплинарно дело № 44/2017 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 18/2017 г. и по д.д. № 44/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 18/2017 г. по описа на ВСС. 
Внася: Дисциплинарен състав 
19. Определение по дисциплинарно дело № 38/2017 г. по описа на ВСС за спиране на производството до решаване с акт на дисциплинарното производство по д.д. № 1/2016 г. по описа на ВСС. 
Внася: Дисциплинарен състав 
20. Определение по дисциплинарно дело № 40/2017 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 26/2017 г. и по д.д. № 40/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 26/2017 г. по описа на ВСС. 
Внася: Дисциплинарен състав 
21. Определение по дисциплинарно дело № 22/2017 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 20/2017 г. и по д.д. № 22/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 20/2017 г. по описа на ВСС. 
Внася: Дисциплинарен състав 
22. Определение по дисциплинарно дело № 43/2017 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 20/2017 г. и по д.д. № 43/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 20/2017 г. по описа на ВСС. 
Внася: Дисциплинарен състав 


ПО ДНЕВНИЯ РЕД

 
СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

1. ОТНОСНО: Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд и Върховния административен съд за първото полугодие на 2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА на основание чл. 114, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд /ВКС/ за първото полугодие на 2017 година. 
1.2. ПРИЕМА на основание чл. 122, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд /ВАС/ за първото полугодие на 2017 година. 
1.3. Предоставя информациите от ВКС и ВАС на отдел „Статистически анализ и обработка на данни“ в администрацията на ВСС с оглед предоставяне на справки при поискване от членове на ВСС, и се публикуват на Интернет страницата на ВСС.


МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

 2. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд, контактна точка на Република България в Международната Хагска мрежа и член на Международната асоциация на съдиите, занимаващи се със семейно право, за участие в VII-та Специална комисия на Хагската конференция за международно частно право по практическото приложение на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца и Хагската конвенция от 1996 г. за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата, която ще се проведе в гр. Хага, Нидерландия, в периода 10.10.2017 г. - 17.10.2017 г. 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И:

 2.1. КОМАНДИРОВА за участие в VII-та Специална комисия на Хагската конференция за международно частно право в гр. Хага, Нидерландия, за периода 9.10.2017 г.-18.10.2017 г.: 
- Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд, контактна точка на Република България в Международната Хагска мрежа и член на Международната асоциация на съдиите, занимаващи се със семейно право. 
2.2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка за периода на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет.

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

3. ОТНОСНО: Искане от председател на Окръжен съд - Пловдив за увеличаване щатната численост на съда с 6 /шест/ щ. бр. за съдебни служители: 2 /две/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“, 2 /две/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ и 2 /две/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“

 СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И:

 3.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжен съд - Пловдив с 1 /една/ щ.бр. за длъжност “ съдебен секретар“ и 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“. 
3.2. ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Окръжен съд - Пловдив за увеличаване щатната численост на съда с 4 /четири/ щ. бр. за съдебни служители: 2 /две/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“, 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ и 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“. 
МОТИВИ: Ниско съотношение на брой служители към брой магистрати по щат – 1,61 при средно за страната 1,97. Натовареност близка до средната, за 2016 г.-11,32 бр.дела при средна за страната за окръжните съдилища – 12,52. Съгласно справката от дирекция „Бюджет и финанси” увеличението може да се обезпечи в рамките на бюджета на съдебната власт. 
4. ОТНОСНО: Искане от председател на Районен съд - Пловдив за увеличаване щатната численост на съда с 12 /дванадесет/ щ. бр. за съдебни служители: 9 /девет/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар“ и 3 /три/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител“

 СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И:

 4.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд - Пловдив с 6 /шест/ щ. бр. за длъжност „съдебен секретар“. 
4.2. ОТХВЪРЛЯ искането председателя на Районен съд - Пловдив за увеличаване щатната численост на съда с 3 /три/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ и 3 /три/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“. 
МОТИВИ: Висока натовареност през последните пет години, за 2016 г.- 42,77 бр.дела при средна за страната за районните съдилища в областните центрове – 45,77; за 2015 г. – 43,74 бр.дела при средна за страната за районните съдилища в областните центрове – 46,89. В съда има 59 бр. съдии и 49 щ.бр. за съдебен секретар, което обуславя необходимостта от увеличаване бройките за съдебни секретари. Съгласно справката от дирекция „Бюджет и финанси” увеличението може да се обезпечи в рамките на утвърдения бюджет на РС-Пловдив. 
5. ОТНОСНО: Искане от председател на Районен съд – Стара Загора за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за длъжност „призовкар“

 СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И:

 ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд – Стара Загора с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „призовкар”. 
МОТИВИ: По щат РС-Стара Загора разполага с четирима призовкари, един „завеждащ служба –призовкари“ и трима куриери. Възможност за възлагане на функциите по призоваване на тези куриери. 
6. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Районен съд – Силистра с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд - Силистра с 1/една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”. 
МОТИВИ: По щат в съда има 9 магистрати и 11 съдебни секретари. Натовареността на РС-Силистра за 2016 г. е 33,47, което е под средната за районните съдилища в областните центрове – 45, 77. За 2015 г. е 28,55, при средна – 46,89. Съотношението бр. магистрати/бр. служители за РС-Силистра е над средното за страната – 3,78, при средно съотношение за страната – 2,8. 
7. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал.2 т. 2, б, „а” от ЗСВ, Милчо Методиев Ванев - съдия в Апелативен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения и високи нравствени качества. 
8. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ от ЗСВ, Милчо Методиев Ванев от заеманата длъжност „съдия” в Апелативен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 01.09.2017 г. 
9. ОТНОСНО Проект на решение за откриване на процедура за преназначаване на магистрати, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, в административните съдилища във връзка с Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г., приет с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 29/18.07.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ОТКРИВА процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ОТ следните нисконатоварени административни съдилища: 
1) Административен съд – Враца – 1 (една) длъжност; 
2) Административен съд - Велико Търново – 1 (една) длъжност; 
3) Административен съд – Шумен – 1 (една) длъжност; 
4) Административен съд – Видин – 1 (една) длъжност; 
5) Административен съд – Сливен – 1 (една) длъжност; 
6) Административен съд – Ямбол – 1 (една) длъжност; 
7) Административен съд – Стара Загора – 1 (една) длъжност; 
8) Административен съд – Смолян – 1 (една) длъжност; 
9) Административен съд – Габрово – 1 (една) длъжност, 
като преместването да бъде ЗА следните високонатоварени административни съдилища: 
1) Административен – София-град – 6 (шест) длъжности; 
2) Административен съд – София-област – 1 (една) длъжност; 
3) Административен съд – Пловдив – 1 (една) длъжност; 
4) Административен съд – Бургас – 1 (една) длъжност. 
9.2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт по т. 1, че следва надлежно да уведомят съдиите в тях за решението на Колегията и за възможността в 14 – дневен срок от получаването му да подадат заявления за участие в откритата процедура за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от гореизброените съдилища за Административен съд – София-град, Административен съд – София-област, Административен съд – Пловдив и Административен съд – Бургас, като желаещите да се преместят следва да подадат заявления, основателността, на които ще се преценява по следните критерии: комплексна оценка от атестирането, продължителността на юридическия стаж и значимостта на личните мотиви на кандидатите. 
10. ОТНОСНО: Предложение за назначаване на младши съдии на длъжност „съдия“ в районните съдилища по обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/30.01.2014 г. след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ, удължен с решение на Съдийската колегия по протокол № 26/20.06.2017 г., т. 9

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Валерия Родопова Диева – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжността „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
10.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Николай Николов Чакъров – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжността „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
10.3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Боян Христов Косев – младши съдия в Окръжен съд гр. Габрово, на длъжността „съдия“ в Районен съд гр. Габрово, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
11. ОТНОСНО: Молба от Георги Господинов Петров, и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за назначаване на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал.1 от ПЗР на ЗСВ на длъжност „съдия“ в Административен съд - Пазарджик

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВРЪЩА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал.1 от ПЗР на ЗСВ Георги Господинов Петров, и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд - Пловдив на длъжност „съдия” в Административен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност на новия административен ръководител на Административен съд - Пловдив.

12.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Мария Каменова Ситнилска - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Каменова Ситнилска - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Миглена Велимирова Недева - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Миглена Велимирова Недева - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
14.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Ваня Драганова Богоева - Кадийска - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ваня Драганова Богоева - Кадийска - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.: 
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Светлана Николова Неделева - Таскова - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“. 
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Светлана Николова Неделева - Таскова - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“. 
16.1. ОТКРИВА, на основание чл. 50, ал. 2 от ЗСВ, процедура по оценка дейността на Димана Николова Йосифова – съдия в Софийски градски съд, командирована във Върховния административен съд,за периода 23.04.2012 г. – 14.03.2016 г., в който е заемала длъжността „инспектор в ИВСС“. 
16.2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 15 и сл. от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на главния инспектор и на инспекторите в ИВСС временна комисия в състав: Галина Карагьозова, Димитър Узунов и Светла Петкова, която да подпомогне Съдийската колегия при извършването на съответните действия по оценка дейността на Димана Николова Йосифова – съдия в Софийски градски съд, командирована във Върховния административен съд, за периода, в който е заемала длъжността „инспектор в ИВСС“. 
17.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ростислава Янкова Георгиева - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд - Шумен, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
17.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Владимир Григоров Вълков - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
18. ОТНОСНО: Определение по дисциплинарно дело № 44/2017 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 18/2017 г. и по д.д. № 44/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 18/2017 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЕДИНЯВА производствата по дисциплинарно дело 18/2017 г. и по дисциплинарно дело № 44/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Методи Орлинов Лалов – съдия в Софийски районен съд, за установяване на извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ЗСВ в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 18/2017 г. по описа на ВСС. 
(в гласуването не участва Милка Итова) 
19. ОТНОСНО: Определение по дисциплинарно дело № 38/2017 г. по описа на ВСС за спиране на производството до решаване с акт на дисциплинарното производство по д.д. № 1/2016 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СПИРА производството по дисциплинарно дело № 38/2017 г. по описа на ВСС до решаването с окончателен съдебен акт на дисциплинарното производство по дисциплинарно дело № 1/2016 г. по описа на ВСС. 
20. ОТНОСНО: Определение по дисциплинарно дело № 40/2017 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 26/2017 г. и по д.д. № 40/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 26/2017 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЕДИНЯВА производствата по дисциплинарно дело 26/2017 г. и по дисциплинарно дело № 40/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Емилиян Любенов Лаков – съдия в Софийски районен съд, за установяване на извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗСВ в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 26/2017 г. по описа на ВСС. 
21. ОТНОСНО: Определение по дисциплинарно дело № 22/2017 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 20/2017 г. и по д.д. № 22/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 20/2017 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЕДИНЯВА производствата по дисциплинарно дело 20/2017 г. и по дисциплинарно дело № 22/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийски градски съд, за установяване на извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСВ в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 20/2017 г. по описа на ВСС. 
22. ОТНОСНО: Определение по дисциплинарно дело № 43/2017 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 20/2017 г. и по д.д. № 43/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 20/2017 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЕДИНЯВА производствата по дисциплинарно дело 20/2017 г. и по дисциплинарно дело № 43/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийски градски съд, за установяване на извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗСВ в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 20/2017 г. по описа на ВСС.

 
Закриване на заседанието – 10,48 ч. 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
03.08.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд