КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 25
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА
 3 АВГУСТ 2017 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Лозан Панов, Георги Колев, Сотир Цацаров, Васил Петров, Даниела Костова, Камен Иванов, Розалин Трендафилов, Ясен Тодоров 
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет/ 
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 09,40 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
7. Обсъждане и приемане на Правилник за администрацията в съдилищата. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
8. Проект на решение относно обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 г. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
9. Проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Карлово на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районен съд гр. Карлово. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
10. Проект на решение по писма на органи на съдебната власт с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
12. Проект на решение по постъпили писма от органите на съдебната власт с искания да осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за корекция на бюджета за 2017 г. на съда, с цел осигуряване на средства за придобиване на климатик. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за корекция на бюджета за 2017 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати в Окръжен съд гр. Бургас и Софийски районен съд. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на допълнително средства с цел изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 02.02.2017 г., издаден от Районен съд гр. Велико Търново. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за обзавеждане кабинета на председателя на съда. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой инвенторен климатик за работно помещение. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици за работни помещения. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изплащане възнаграждение на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на стъклопакети. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изграждане на алуминиева преграда на коридор. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на съдебна зала. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изготвяне на документация по ЗОП за провеждане на обществена поръчка за проектиране и строителство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за доставка и монтаж на противообледенителна инсталация. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за текущ ремонт на отоплителна система и за отстраняване на щетите от аварията. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт, включващ: плосък покрив, отстраняване следи от влага, частична подмяна на облицовъчни плочи на фасадата, обработване на английския двор. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за възлагане на услуга – изработване на документация по ЗОП за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт по преустройство на част от обществената сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8, гр. Асеновград“. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за непредвидени СМР при извършване на основен ремонт по фасадата и покрива на сградата на съда. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни помещения и канцеларии. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт – вътрешно преустройство. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за подмяна на негодна прозоречна дограма. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на сградата на съда. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за текущ ремонт на съдебна зала, електроинсталация и обзавеждане. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на подови настилки, боядисване на стени и тавани в седем кабинета и един коридор в административната сграда. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за извършване на инвеститорски контрол на обект „Изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Районен съд гр. Сандански“. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт на сервизни помещения, боядисване на 15 бр. помещения и обзавеждане на бюро „Съдимост“. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за авариен ремонт на архивно помещение. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт – доставка и монтаж на разширителен съд на отоплителна инсталация. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за довършване на текущ непредвиден ремонт на сервизни помещения. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
40. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО за 2017 г. 
43. Проект на решение за извършване на текущ ремонт в сграда за нуждите на Висш съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, гр. София и доклад от Главния секретар на ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
44. Проект на решение относно заплащане на пазарна стойност на държавен терен с площ 119 кв.м. за сметка на ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
45. Проект на решение за поощряване на служители в АВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
46. Проект на решение относно поправка на явна техническа грешка. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
47. Проект на решение относно Актове на Гражданския съвет към ВСС от заседание по Протокол № 41/28.07.2017 г.: 
- Акт № 85 относно отчетността за изпълнението на пътните карти за изпълнение на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система; 
- Акт № 86 относно изпращане на предложение до Президента на Република България. 
Внася: Магдалена Лазарова – член на ВСС и съпредседател на ГС 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

1. ОТНОСНО: Проект на решение относно предоставяне за безвъзмездно управление от община Димитровград на две помещения за нуждите на Районен съд гр. Димитровград

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Упълномощава представляващия ВСС да поиска от Общински съвет Димитровград и от кмета на Община Димитровград да бъдат предоставени за безвъзмездно управление на ВСС за срок от 10 години за нуждите на РС Димитровград две помещения в сграда с идентификатор 21052.1015.74.4, находяща се в Димитровград, бул. „Г.С.Раковски№ № 132, а именно: 
- на кота +0.00 – помещение № 17 
- на кота +3.60- помещение № 18 
2. ОТНОСНО: Проект на решение относно упълномощаване на административните ръководители на органите на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА административните ръководители на органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на недвижими имоти с решения на Пленума на Висшия съдебен съвет: 
- да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на недвижими имоти или части от недвижими имоти – държавна собственост, при условията и реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост; 
- да сключват, изменят, прекратяват или развалят договори за наем със спечелилите търговете участници, като страна по договорите следва да бъде Висш съдебен съвет, с административен адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, БУЛСТАТ 121513231. 
Да представляват Висшия съдебен съвет пред: 
- общинските администрации, общинските служби по земеделие, Агенция по геодезия, картография и кадастър /СГКК/, службите по геодезия, картография и кадастър/СКК/, във връзка с подаването и получаването на документи, необходими за актуализирането или съставянето на актове за държавна собственост на имотите; 
- областните администрации, във връзка със съставянето на актове за държавна собственост на имотите, за които липсват такива или следва да бъдат актуализирани; 
- общинските администрации във връзка с изготвянето и подаването на данъчни декларации по чл.14 от Закона за местните данъци и такси, както и във връзка с определяне размера на такса битови отпадъци. 
Настоящото решение на Пленума на Висшия съдебен съвет отменя решение по т. 27 на протокол № 24/09.06.2016г. и решение по т. 64.1. на протокол № 27/07.07.2016г. 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

3. ОТНОСНО: Обобщение на становища относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ОДОБРЯВА предложенията, отправени от комисиите на пленума и колегиите, както и от всички членове на Висшия съдебен съвет и ВЪЗЛАГА на дирекция „Правна“ към ВСС да обедини предложенията в общ текст, който да се изпрати на Министерство на правосъдието. 
3.2. В обобщението по т. 3.1 да се включи предложение за допълване на текстовете, касаещи членовете на КАК, като се предвиди, че за работата си в тази комисия те получават равно възнаграждение, а именно на съдия във Върховен касационен съд, съответно Върховен административен съд. 
4. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на участник в заключителна конференция по проект на тема „Изграждане на рамка за качество на съдебните услуги“, която ще се проведе на 31 август 2017 г., в гр. Париж, Франция

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за участие в заключителната конференция по проект на тема „Изграждане на рамка за качество на съдебните услуги“, за периода 30 август – 1 септември 2017 г., в гр. Париж, Франция. 
4.2. Пътните разходи и разходите за две нощувки са за сметка на организаторите. 
4.3. Разходите за дневни пари за три дни и за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
5. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, от участие в конференция на тема „ECLI и отвъд – подобряване на онлайн достъпа до съдебни решения“, проведена на 8 и 9 юни 2017 г. в гр. Атина, Гърция

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, от участие в конференция на тема „ECLI и отвъд – подобряване на онлайн достъпа до съдебни решения“, проведена на 8 и 9 юни 2017 г. в гр. Атина, Гърция. 
5.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 1 на Интернет страницата на ВСС, както следва: 
- Доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, от участие в конференция на тема „ECLI и отвъд – подобряване на онлайн достъпа до съдебни решения“, проведена на 8 и 9 юни 2017 г. в гр. Атина, Гърция – в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“. 
***** 
6. ОТНОСНО: Приемане на Проект на Наредба за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма по чл. 360е от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ПРИЕМА Наредба № 6 за реда за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, след съгласуване с председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ и с министъра на правосъдието. 
6.2. Справките за постъпилите становища, след проведени обществени консултации по проекта на наредба, както и за постъпилите становища в рамките на съгласувателната процедура, да се публикуват на интернет страницата на ВСС

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

7. ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на Правилник за администрацията в съдилищата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Правилник за администрацията в съдилищата. 
8. ОТНОСНО: Проект на решение относно годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 г. 
Гласуват се направените предложения за изменения и допълнения в доклада. Същите са отразени в пълния стенографски протокол. 
След разискванията и проведените гласувания

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ПРИЕМА годишния доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2016 г. 
8.2. ПРИЕМА за сведение доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 г. 
8.3. На основание чл. 30, ал. 2 , т. 11 от ЗСВ, ВНАСЯ в Народното събрание годишния доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2016 г. и годишния доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 г. 
9. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Карлово, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районен съд гр. Карлово

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише финансовата обосновка по т.1 съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "б" от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация относно проект на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, представляващ вторият етаж на старата теоретична сграда на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ в гр. Карлово, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районен съд гр. Карлово. 
9.2. Настоящото решение да се изпрати на министъра на регионалното развитие и благоустройството с оглед предприемане на съответните действия по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 
10. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдената власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 18 886 лв., съгласно Приложение № 1, с осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Добрич по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 477 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Средствата са сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г., по по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
12. ОТНОСНО: Постъпили писма от органите на съдебната власт, с искания да осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджетите на Висш съдебен съвет и органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършените разходи за командироване на участниците в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС, съгласно Приложение № 1, както следва: 
1.1. НАМАЛЯВА § 10 00 „Издръжка„ на Висш съдебен съвет с 5 473 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка„ на органите на съдебната власт с 5 473 лв, съгласно Приложение № 1. 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за корекция на бюджета за 2017 г. на съда, с цел осигуряване на средства за придобиване на климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Плевен за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 300 лв. с цел осигуряване на средства за придобиване на климатик. Сумата е преведена от ЧЕЗ Разпределение България ЕАД по транзитната сметка на съда и централизирана към ВСС. 
Средствата са сметка на неразпределения резерв за 2017 г. § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт. 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за корекция на бюджета за 2017 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати в Окръжен съд гр. Бургас и Софийски районен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01 00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 3 767 лв. 
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2017 г. по § 01 00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 523 лв. 
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01 00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 5 290 лв. 
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на допълнително средства с цел изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 02.02.2017 г., издаден от Районен съд гр. Велико Търново

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 2 612 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 02.02.2017 г., издаден от Районен съд гр. Велико Търново. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10 00 „Издръжка“. 
16. ОТНОСНО: : Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за обзавеждане кабинета на председателя на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ с 2 942 лв. за обзавеждане кабинета на председателя на съда. 
Средствата са сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г., по § 10 00 „Издръжка“. 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой инвенторен климатик за работно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 925 лв. за закупуване на 1 брой ивенторен климатик за работно помещение, поради липса на източник на финансиране. 
Препоръчва на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково разхода необходим 1 брой ивенторен климатик за работно помещение, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г. 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици за работни помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Габрово за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 1 900 лв. за закупуване на 2 броя климатици за работни помещения, поради липса на източник на финансиране. 
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изплащане възнаграждение на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Раднево по § 02 00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 2 760 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждение на основание чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт. 
Съгласно решение на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 30 от протокол № 41/02.11.2016 г., възнагражденията изплатени по реда на чл. 230, ал. 1 от ЗСВ следва да се осчетоводят по § 01-014 „Други“, тоест в основен § 01 00 „Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения“. В този основен параграф са заложени средства за цялата 2017 г. за трудово възнаграждение на отстранената от длъжност съдийка. 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна стъклопакети

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Видин по § 10-00 „Издръжка“ с 2 490 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на стъклопакети с нарушена херметичност. 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изграждане на алуминиева преграда на коридор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Разград по § 10-00 „Издръжка“ с 940 лв. с цел осигуряване на средства за изграждане на алуминиева преграда на коридор. 
Средствата са сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г., по § 10-00 „Издръжка“. 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Смолян по § 10-00 „Издръжка“ с 12 704 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на съдебна зала. 
Средствата са сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г., по § 10-00 „Издръжка“. 
В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за закупуване на обзавеждане на съдебна зала, административния ръководител следва да предприеме действия за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда между § 10 00 „Издръжка“ и § 52 00 „Придобиване на ДМА“, с размера на цената на активите, чиято стойност е над определения праг на същественост, с цел коректно им счетоводно отчитане. 
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изготвяне на документация по ЗОП за провеждане на обществена поръчка за проектиране и строителство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с 4 000 лв. с цел осигуряване на средства за изготвяне на документация по ЗОП за провеждане на обществена поръчка за проектиране и строителство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик. 
Средствата са сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт. 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за доставка и монтаж на противообледенителна инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Русе по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 7 029 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на противообледенителна инсталация. 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за текущ ремонт на отоплителна система и за отстраняване на щетите от аварията

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с 1 152 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на отоплителната система и за отстраняване на щетите от аварията. 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт, включващ: плосък покрив, отстраняване следи от влага, частична подмяна на облицовъчни плочи на фасадата, обработване на английския двор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка“ с 22 200 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт, включващ: плосък покрив, отстраняване следи от влага, частична подмяна на облицовъчни плочи на фасадата, обработване на английския двор. 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за възлагане на услуга – изработване на документация по ЗОП за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт по преустройство на част от обществената сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8, гр. Асеновград“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Асеновград по § 10-00 „Издръжка“ с 2 500 лв., с цел осигуряване на средства за възлагане на услуга – изработване на документация по ЗОП за провеждане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8, гр. Асеновград. 
Средствата са сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт. 
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за непредвидени СМР при извършване на основен ремонт по фасадата и покрива на сградата на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите за 2017 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Девин, с цел осигуряване на средства за непредвидени СМР при извършване на основен ремонт по фасадата и покрива на сградата на съда, както следва: 
1.1. НАМАЛЯВА § 51 00 „Основен ремонт на ДМА“ на ВСС с 3 334 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51 00 „Основен ремонт на ДМА“ на Районен съд гр. Девин с 3 334 лв. 
2. Уведомява Комисия „Управление на собствеността“, че отпуснатите средства в размер на 3 334 лв. за непредвидени СМР при извършване на основен ремонт по фасадата и покрива на сградата на съда, са за сметка на утвърдените съгласно решение по т. 32 от протокол № 14/27.04.2017 г. на Пленума на ВСС, средства за „Непредвидими и неотложни ремонти“. 
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни помещения и канцеларии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Исперих по § 10-00 „Издръжка“ с 8 882 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни помещения и канцеларии. 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт – вътрешно преустройство

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 10-00 „Издръжка“ с 23 720 лв., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – вътрешно преустройство. 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за подмяна на негодна прозоречна дограма

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Кубрат по § 10-00 „Издръжка“ с 10 656 лв., с цел осигуряване на средства за подмяна на негодна прозоречна дограма. 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на сградата на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Мадан по § 10-00 „Издръжка“ с 38 287 лв., с цел осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на сградата на съда. 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за текущ ремонт на съдебна зала, електроинсталация и обзавеждане на същата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Поморие по § 10-00 „Издръжка“ с 19 136 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на съдебна зала (11 456 лв.), електроинсталация (1 200 лв.) и обзавеждане на същата (6 480 лв.). 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на подови настилки, боядисване на стени и тавани в седем кабинета и един коридор в административната сграда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Провадия по § 10-00 „Издръжка“ с 9 300 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на подови настилки, боядисване на стени и тавани в седем кабинета и един коридор в административната сграда. 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за извършване на инвеститорски контрол на обект „Изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Районен съд гр. Сандански“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на 
Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Сандански, с цел осигуряване на средства за извършване на инвеститорски контрол на обект „Изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Районен съд гр. Сандански“, както следва: 
1.1. НАМАЛЯВА § 51 00 „Основен ремонт на ДМА“ на ВСС с 800 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51 00 „Основен ремонт на ДМА“ на Районен съд гр. Сандански с 800 лв. 
2. Уведомява Комисия „Управление на собствеността“, че отпуснатите средства в размер на 800 лв. за извършване на инвеститорски контрол на обект „Изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Районен съд гр. Сандански“, са за сметка на утвърдените съгласно решение по т. 32 от протокол № 14/27.04.2017 г. на Пленума на ВСС, средства за „Непредвидени и неотложни ремонти“. 
36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт на сервизни помещения, боядисване на 15 бр. помещения и обзавеждане на бюро „Съдимост“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка“ с 20 862 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на сервизни помещения, боядисване на 15 бр. помещения и обзавеждане на бюро „Съдимост“. 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за авариен ремонт на архивно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ с 18 420 лв., с цел осигуряване на средства за авариен ремонт на архивно помещение. 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт – доставка и монтаж на разширителен съд на отоплителна инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Трявна по § 10-00 „Издръжка“ с 412 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт – доставка и монтаж на разширителен съд на отоплителна инсталация. 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за довършване на текущ непредвиден ремонт на сервизни помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Търговище по § 10-00 „Издръжка“ с 3 480 лв., с цел осигуряване на средства за довършване на текущ непредвиден ремонт на сервизни помещения. 
Средствата са сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
40. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати“ с 2 500 лв., съгласно Приложение № 1
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 35 126 лв., съгласно Приложение № 1
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 34 500 лв., съгласно Приложение № 1
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ с 126 лв., съгласно Приложение № 1
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 3 000 лв., съгласно Приложение №1
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО за 2017 г. 
43. ОТНОСНО: Извършване на текущ ремонт в сграда за нуждите на Висш съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, гр. София и доклад от Главния секретар на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА извършването на разход за текущ ремонт на всички помещения в сградата на Висш съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, гр. София определен по приложената количествено-стойностна сметка на 87 000 лв. 
44. ОТНОСНО: Заплащане на пазарна стойност на държавен терен с площ 119 кв.м. за сметка на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ, съобразно становището на Комисия по правни и институционални въпроси, Висшият съдебен съвет да заплати пазарната цена в размер на 7 400 лв. с вкл. ДДС, представляваща стойността на поземлен имот с идентификатор 31111.35.110 по КККР на гр. Златоград, с площ 119 кв.м., собственост на „Съни Маркет“ ЕООД, който се предава към УПИ ХХV III-Районен съд, кв. 73 по ПУП на гр. Златоград, като стане страна по договор за покупко-продажба между „Съни Маркет“ ЕООД и Областния управител на Област Смолян. 
45. ОТНОСНО: Поощряване на служители в Администрацията на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по предложението за поощряване на служителите в администрацията на АВСС, взели участие в организацията на XII-та Конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебни съвети и дава съгласие за награждаването им с парична награда.
46. ОТНОСНО: Поправка на явна техническа грешка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 34, ал. 4 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, допуска поправка на очевидна техническа грешка в решение по т. 46.2 от протокол № 24/27.07.2017 г. на Пленума на ВСС, както следва: 
1. Израза по т. 46.2.1 „НАМАЛЯВА“ § 10-00 „Издръжка“ със 766 534 лв., да се чете „УВЕЛИЧАВА“ по § 10-00 „Издръжка“ със 766 534 лв. 
2. Израза по т. 46.2.2 „УВЕЛИЧАВА“ § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със 766 534 лв., да се чете „НАМАЛЯВА“ § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със 766 534 лв. 
47. ОТНОСНО: Актове на Гражданския съвет към ВСС от заседание по Протокол № 41/28.07.2017 г.: 
- Акт № 85 относно отчетността за изпълнението на пътните карти за изпълнение на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система; 
- Акт № 86 относно изпращане на предложение до Президента на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Акт № 85 относно отчетността за изпълнението на пътните карти за изпълнение на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система. 
47.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Акт № 86 относно изпращане на предложение до Президента на Република България за упражняване на правомощие по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България и връщане изцяло на Народното събрание приетия на 27.07.2017 г. Закон за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт. 

/Закриване на заседанието – 12,15 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
03.08.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд