Постоянни комисии
КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Актуални събития и съобщения
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „МЛАДШИ СЪДИИ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА, „МЛАДШИ ПРОКУРОРИ” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И „МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ“ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Уведомяваме ви, че решенията на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 21/25.07.2017 г. и на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 27/26.07.2017 г. за приемане на окончателните списъци на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са влезли в законна сила и са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Раздел „Важно“ - „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“.

Във връзка с горното и в изпълнение изискванията на чл. 186, ал. 8 от Закона за съдебната власт, в едномесечен срок следва да подадете декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ (pdf doc) в деловодството на Администрацията на ВСС или да я изпратите по пощата.

Със Заповед № РД-00-36/01.08.2017 г. директорът на Националния институт на провосъдието определи 02 октомври 2017 г. /понеделник/ за начална дата на курса за задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши магистрати, випуск 2017-2018.

Допълнителна информация може да бъде открита на интернет страницата на Националния институт на правосъдието (http://www.nij.bg/).

Публикувано на 10.08.2017г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд