Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на §7 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /обн. в ДВ, бр. 65/11.08.2017г./, членовете на ВСС, главния инспектор, инспекторите от ИВСС и всички съдии, прокурори и следователи, следва в 30-дневен срок от влизане в сила на закона да подадат пред съответната колегия на ВСС /в деловодството на ВСС или по пощата/ декларация по чл. 195а, ал.1, изр. първо от ЗСВ (pdf, doc).

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд