Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обедини две дисциплинарни производства срещу прокурор Ива Атанасова и не образува дисциплинарно производство срещу прокурор Елза Митева-Варадинова

7 септември 2017 година

В закрито заседание Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе следните решения:

- обедини две дисциплинарни производства срещу Ива Георгиева Атанасова – прокурор в Районна прокуратура – гр. София. Дисциплинарно дело № 19/2017 г. и дисциплинарно дело № 30/2017 г., двете по описа на ВСС, са образувани за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт. Те ще продължат в едно общо производство по дисциплинарно дело № 19/2017 г.;

- по предложение на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ не образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Елза Миткова Митева-Варадинова – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград (към момента командирована в Районна прокуратура – Перник), поради изтичане на шестмесечния давностен срок по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Предложение за образуване на дисциплинарното производство срещу прокурор Митева-Варадинова е направено от Наталия Николова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София. Тя сочи нарушения по чл. 307, ал. 3, т .3 от ЗСВ, допуснати по шест прокурорски преписки по описа на Районна прокуратура – Ботевград и Районна прокуратура – Сливница в периода15.01.2015 г. – 25.08.2016 г., и установени в доклад от 16.11.2016 г. за извършена проверка на цялостната дейност на прокурор Митева в периода от 03.12.2014 г. до 12.09.2016 г., разпоредена от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София;

- прие за сведение заповед на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на Бисера Здравкова Калпакчиева – прокурор в Окръжна прокуратура – София.

Тя е санкционирана за допуснато забавяне при произнасяне по преписка с повече от 6 месеца и забавяне при изпълнение на писмено разпореждане на горестоящ прокурор;

- прие за сведение заповед на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на Илчо Петров Петров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора. Той е санкциониран за допуснати нарушения по организацията на работата по прокурорска преписка по описа на Районна прокуратура – Стара Загора.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд