Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще изслуша на 11 септември 2017 г. двамата кандидати за председател на Върховния административен съд

7 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще изслуша на 11 септември 2017 г. двамата кандидати за председател на Върховния административен съд – Георги Чолаков и Соня Янкулова – съдии във ВАС.

Георги Златев Чолаков – съдия във Върховния административен съд, е номиниран от 79 съдии от Върховния административен съд. Той има над 25 години общ юридически стаж, от които над 10 години като съдия. Постъпва в съдебната система през 1992 г. като стажант-съдия в Окръжен съд - Сливен, а от 20.07.1992 г. е съдия в Районен съд – Котел, където от 14.12.1992 г. до 11.03.1993 г. е председател. В периода 1993 г. – 1995 г. е председател на Районен съд – Сливен, след което работи като адвокат. След спечелен конкурс на 14.05.2007 г. заема длъжност „съдия“, а впоследствие става заместник-председател на Административен съд – Сливен. В периода 01.03.2009 г. до 01.03.2012 г. е нотариус, след което постъпва като съдия във Върховния административен съд. От 01.07.2013 г. и към момента е председател на второ отделение там. Кандидатът има преподавателска практика в Националния институт на правосъдието по проблеми, свързани с прилагането на Закона за устройство на територията и на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Кандидатурата на Соня Атанасова Янкулова – съдия във Върховния административен съд, е предложена от трима членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Тя има над 32 години юридически стаж, от които над 21 години като съдия. В периода 02.09.1982 г. – 02.09.1983 г. е стажант-съдия в Софийски градски съд, след което работи като юрисконсулт и инспектор до 08.02.1988 г., когато става районен съдия в Трети районен съд – гр. София. От 01.07.1993 г. е заместник-председател на Софийски градски съд, където става ръководител на първото в страната самостоятелно обособено административно отделение. От 01.09.1998 г. е съдия във Върховен административен съд.  В периода 21.08.2001 г. – 08.05.2008 г. е заместник-министър на отбраната, след което става заместник-министър в Министерството на вътрешните работи. От 20.07.2009 г. и до настоящия момент е съдия във Върховен административен съд. Тя е лектор в Националния институт на правосъдието по теми, свързани с приложението на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и правото на ЕС.

На интернет страницата на ВСС в рубриката „Процедура за избор на председател на ВАС“ (http://www.vss.justice.bg/page/view/5658) са публикувани предложенията и мотивите за  номиниране на Георги Чолаков и Соня Янкулова; кадрови справки за двамата кандидати; представените от тях Концепции за стратегическо управление на съда; обявения от Съдийската колегия на ВСС списък на допуснатите до изслушване кандидати; Становища от Комисията по професионална етика към Съдийската колегия относно притежаваните нравствени качества; Доклади на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия относно професионалните качества на двамата кандидати.

Публикувани са получените 10 становища в подкрепа на кандидатурата на съдия Чолаков от съдиите и служителите при Административен съд – Сливен, от Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Сливен,  от съдиите и служителите от Административен съд – София-област и от Районен съд - Котел, от съдиите от Административен съд – Стара Загора, от съдебните помощници от Второ отделение при Втора колегия на ВАС, както и от административните ръководители на Окръжен съд – Сливен и на административни съдилища.

Публично оповестени на интернет сайта на ВСС са становище с въпроси от Съюза на одиторите от Сметната палата, заявени по отношение на двамата кандидати, както и въпроси, поставени към двамата номинирани за председател на ВАС от Българския институт за правни инициативи.

Изслушването на кандидатите от Пленума на ВСС ще бъде предавано пряко по Българската национална телевизия и ще се излъчва чрез интернет сайта на ВСС (http://www.vss.justice.bg/page/view/3690).

Заседанието може да бъде проследено от медиите в зала „Пресцентър“ на ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд