ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 14 септември 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
2. Актуализиране на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341 от ЗСВ, Класификатор на длъжностите на администрацията на ПРБ на основание чл. 341 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и Инспектората към ВСС на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, считано от 01.09.2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно заявление от Лъчезар Спасов за назначаване на свободна щатна длъжност „главен вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” във ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
4. Проект на решение за утвърждаване на амортизационна политика на Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
5. Проект на решение относно доклад № ДП1СФ - 9/13.06.2017 г. за извършена финансова инспекция на Софийски районен съд. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
* * * * * 
6. Проект на решение за назначаване на служител на длъжност „старши вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС, след проведен конкурс. 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

7. Проект на решение за продължаване на договор за наем 
№ 55-06-010/21.11.2016 г. за апартамент № 5, находящ се в гр. София, ул. „Княз Борис І” № 156, ет. 2, вх. А, за нуждите на АВСС. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
8. Проект на решение за утвърждаване на разпределение и настаняване във ведомствено жилище, предоставено за стопанисване на Прокуратурата на Република България, за нуждите на Бюро по защита. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
9. Проект на решение за упълномощаване на експерти от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да извършват действия по деклариране и актуване на имотите на органите на съдебната власт. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

10. Проект на решение за излъчване на представители за участие в работна група, която да изготви предложения за законодателни промени. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
11. Проект на решение за определяне на представители за участие в срещи с представители на Европейската комисия /ЕК/ в рамките на експертна мисия в България по Механизма за сътрудничество и оценка /МСО/ в периода 26-28 септември 2017 г. и предоставяне на информация за изпълнението на препоръките от доклада на ЕК от м. януари 2017 г. по МСО. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
12. Проект на решение относно доклад от Групата държави срещу корупцията /GRECO/ за изпълнение на препоръките към България от Четвъртия кръг на оценка /превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите/, предоставен от Министерство на правосъдието. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
13. Проект на решение относно доклад от Димитър Узунов – представляващ ВСС, от участие в дискусията за обсъждане на доклада за изпълнение на препоръките към България от Четвъртия кръг на оценка на Групата държави срещу корупцията /GRECO/, проведена на 22 юни 2017 г.,в гр. Страсбург, Франция. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
14. Проект на решение относно доклад от Деница Вълкова – председател на Апелативен съд – Бургас, за участие в курс за обучение на тема „Съдебни технологии от край до край”, в периода 8-16 юли 2017 г. в Сингапур. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
15. Проект на решение относно съгласуване на проект на програми за текущо обучение на магистрати и съдебни служители в Националния институт на правосъдието /НИП/. 
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” 
* * * * * 
16. Предложение за изслушване председателя на Върховния касационен съд по констатациите от одитния доклад, приет с решение на Пленума на ВСС по протокол № 24/27.07.2017 г., т. 121. 
Внасят: Светла Петкова и Галя Георгиева – членове на Висшия съдебен съвет 
* * * * * 
17. Обсъждане на приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИД ЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) по отношение на магистрати, назначени до влизане в сила на ЗСВ - ДВ бр. 62/09.08.2016 г., придобили статут на несменяемост и получили две последователни комплексни оценки по 
чл. 196, т. 3 от ЗСВ. 
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
8 септември  2017 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд