Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС провежда процедура по изслушване на кандидатите за председател на Върховния административен съд

11 септември 2017 година

В 10.00 часа започна заседанието на Пленума на ВСС за изслушване на кандидатите и избор на председател на Върховния административен съд. Това е последният етап на изборната процедура, която се излъчва директно в реално време online и чрез БНТ2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседанието започна с минута мълчание в памет на Иван Григоров – конституционен съдия, председател на Върховния касационен съд и член на Висшия съдебен съвет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателстващият Цецка Цачева – министър на правосъдието, припомни регламента за провеждане на процедурата в началото на работния форум.

Заседанието продължи с доклад на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия за всички постъпили предложения, документи и материали, както и за извършените проверки и заключения за притежаваните професионални качества от кандидата Георги Чолаков – съдия във ВАС. Процедурата продължи съгласно Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор, с доклад на Комисията по професионална етика на Съдийската колегия за резултатите от извършените проверки за притежаваните нравствени качества от него. След изслушването му ще бъдат представени докладите на двете комисии за кандидата Соня Янкулова – съдия във ВАС.

Процедурата предвижда представяне на всеки от кандидатите от вносител на предложението в рамките на 10 минути. Съгласно Правилата кандидатите ще представят пред членовете на Пленума концепциите си за работа като председател на ВАС в рамките на 20 минути, след което председателстващият им ще зададе постъпилите предварително въпроси. Право на въпроси имат и членовете на ВСС и главният инспектор. Времето за отговори на всеки кандидат е определено до 30 минути, с възможност за удължаване.

Членовете на ВСС трябва да изберат новия председател на ВАС въз основа на преценка за притежаваните професионални и нравствени качества и  управленската компетентност на кандидатите, предвид следните показатели, регламентирани в Правилата: ясно дефинирани стратегически цели и очертани оперативни приоритети в дейността на ВКС, ВАС и Прокуратурата на Република България; разработване на нови идеи и решения за развитието на ВКС, ВАС и Прокуратурата на Република България; способност за вземане на самостоятелни, своевременни, законосъобразни и справедливи управленски решения по обективен и прозрачен начин; отлични умения за сътрудничество и способност за ръководство на работа в екип.

След обсъждане на кандидатурите, членовете на ВСС ще гласуват едновременно за двамата кандидати чрез електронната система, като за да се счита изборът за проведен е необходимо някой от кандидатите да получи не по-малко от 17 гласа.

Всички документи във връзка с процедурата са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Процедура за избор на председател на ВАС“ (http://www.vss.justice.bg/page/view/5658).

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд