Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изслуша Георги Чолаков - кандидат за председател на Върховния административен съд

11 септември 2017 година

Изслушването на кандидата за председател на Върховния административен съд Георги Чолаков – съдия във ВАС, започна с представяне от Юлия Ковачева - заместник председател на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на доклада на Комисията за постъпилите предложения, документи и материали за кандидата, както и за извършените проверки и заключения за притежаваните от него професионални качества. Даниела Костова – председател на Комисията по професионална етика на Съдийската колегия представи доклада за резултатите от извършените проверки за притежаваните от съдия Чолаков нравствени качества.

Председателят на Върховния административен съд Георги Колев представи предложението за издигане на кандидатурата на Георги Чолаков, подкрепено с гласовете на 79 съдии от Пленума на ВАС. Вносителите се позовават на личните и професионални качества на кандидата, както и на задълбочените му познания и богатия му практически опит в различни области на правото. Административен съдия и юрист с дългогодишен правораздавателен и административен опит Чолаков притежава професионални умения, включително като председател на отделение на ВАС, и познава добре текущите проблеми както във ВАС, така и в сферата на административното правораздаване. Като административен ръководител на различни нива в съдебната система е доказал, че може да реализира напредък на администрираните институции. Принципът за върховенство на закона е водещ за кандидата, както в административно-организационната, така и в правораздавателната дейност. „Притежаваните от него лични качества напълно покриват сферата на морални изисквания, които правната система вменява към кандидатите за председател на ВАС, и го прави изключително подходящ за заемането на този пост“.

Сред представените от председателя на ВАС аргументи бяха визията на съдия Чолаков за развитие на българското административно правораздаване и за издигане авторитета на Върховния административен съд; високата му професионална компетентност и налагания от него стандарт на работа; притежаваните нравствени качества; безупречна репутация и морален интегритет. Посочено бе, че кандидатът умее да работи в екип и се отличава със способността си да обединява хората около себе си, притежава отлични комуникационни умения, организационни и лидерски качества, които са важна предпоставка за осигуряване на спокойна работна обстановка. Георги Колев акцентира върху факта, че съдия Чолаков притежава необходимата воля, енергия, устойчивост и подкрепа на колегите му – съдии и съдебни служители, за да бъде успешен следващ председател на Върховния административен съд.

Съдия Георги Чолаков има общ юридически стаж над 25 години, от които над 10 години в органите на съдебната власт. От 2012 г. е съдия във ВАС, а от 01.07.2013 г. и към настоящия момент е председател на отделение във ВАС. Бил е съдия и заместник-председател на Административен съд – Сливен, председател на Районен съд – Сливен, съдия и председател на Районен съд – Котел.

Съдия Чолаков изказа благодарност към колегите си съдии, които са го подкрепили и са издигнали кандидатурата му за председател на Върховния административен съд. Той подчерта, че неговата номинация е израз на съдийското самоуправление, въведено с измененията в ЗСВ от 2016 г., както и че в представената от него концепция са застъпени мненията на съдиите, към които той се е обърнал с анкета за очакванията им към председателя на ВАС в предстоящия седемгодишен мандат. В изложението си кандидатът акцентира върху необходимостта от подобряване на комуникацията със законодателната власт; повишаване квалификацията на съдебните служители; активно прилагане на медиацията; по-добра и качествена тълкувателна дейност, въвеждане на електронна система за гласуване, която да улесни работата при приемане на тълкувателни решения; подобряване на битовите условия в съда. По отношение на комуникационната политика на ВАС той заяви, че е от изключително значение да има яснота и прозрачност за дейността на съда, което ще доведе до подобряване на имиджа на ВАС и доверието на обществото. Ако бъде избран на поста, Чолаков има идея за определяне на съдия, който да представя обективна информация пред медиите за съда, изготвяне на електронен бюлетин, обучение по комуникационни умения за съдиите и съдебните служители. Той посочи необходимостта от провеждане на Ден на отворените врати, като публична инициатива, насочена към обществото, засилване на работата със студентите, академичната общност, медиите и НПО, както и провеждане на регулярни срещи с журналисти.

Пред членовете на ВСС кандидатът декларира, че личната му цел е развитие и усъвършенстване на дейността на ВАС и 28-те административни съдилища в страната за постигане на качествено административно правосъдие и високо обществено доверие. В Концепцията се съдия Чолаков споделя, че ролята на председателя на ВАС е „да насърчава и подкрепя ръководствата на административните съдилища в създаването и утвърждаването на добри управленски практики и осигуряване на високо качество на съдебния процес“. Като своя кауза, кандидатът приема ефективността на съдопроизводството, еднаквото прилагане на закона и представянето по достъпен и разбираем начин на дейността на ВАС пред обществото. В тази връзка той се позова на факта, че ръководеното от него отделение вече 4 години е с най-малко противоречива практика във ВАС.

Кандидатът е мотивиран да работи за: въвеждане на ефективна система за оценка на магистратите, която да включва и оценка на натовареността им при произнасяне по делата на колегиите в различни състави, участия в работни групи, комисии и други; създаване на възможност за изразяване на консултативно становище от върховни съдии с богат професионален опит в съответната материя за съответствие на проектите за подзаконови нормативни актове с нормативни актове от по-висока степен; обвързване на възнагражденията на съдиите и съдебните служители с резултатите от работата и допълнителното им натоварване, прилагане на програмен бюджет; създаване на модел за електронно административно правосъдие чрез интегриране на създадените информационно-комуникационни системи; изграждане на система за информиране във връзка с прилагането на регламенти на ЕС, систематизиране на практиката на Съда на ЕС и на ЕСПЧ и други, приложими в практиката на ВАС; преразглеждане на материите по отделения и други.

Натовареността на магистратите във ВАС бе посочена като приоритетен проблем, който може да бъде решен чрез законодателна промяна за намаляване броя на делата, разглеждани в съда, включително чрез командироване на съдии.

Кандидатът набелязва четири стратегически цели за развитие: гарантиране на прозрачен и ефективен съдебен процес в административното правораздаване; оптимизиране на тълкувателната дейност с цел уеднаквяване на съдебната практика и предотвратяване противоречивото прилагане на законите от административните съдилища; повишаване на професионалната компетентност и мотивацията за работа на съдиите и съдебните служители; електронно административно правосъдие за оптимизиране на дейността и достъпа до ВАС.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на ВСС Магдалена Лазарова, главният прокурор на Република България Сотир Цацаров, главният инспектор Теодора Точкова, представляващият ВСС Димитър Узунов и членовете на Съвета Светла Петкова, Юлия Ковачева, Галина Карагьозова, Соня Найденова, Калин Калпакчиев относно конкретните действия, които ще предприеме за повишаване на доверието в съдебната власт и в частност към административното правораздаване; какъв ще е принципът при определяне на ръководния екип и заместниците му; позицията му по отношение мястото на прокуратурата в съдебната власт; възможните мерки за подобряване на материално-техничeската база, организацията на администрацията и организацията на съдебните заседания; налице ли са резерви в нормативната база за създаване на организация за насрочване на първо заседание във ВАС в по-кратки срокове; в каква последователност ще изпълнява поставените в Концепцията цели и тяхната отчетност; какви са вижданията му за поощряването на магистратите; ще бъде ли направен анализ за причините и какви мерки ще бъдат предприети по отношение на констатираните в докладите на ИВСС случаи на забавени дела по Глава 3а от ЗСВ, необходимо ли е изготвяне на правила за формирането на съдебните състави, вкл. касационните и трябва ли редът за определяне на съставите да се обсъди в отделенията; какви проблеми вижда в предложенията за промени в АПК; какви мерки ще предприеме за прецизиране на критериите за назначаване на съдебните помощници; какъв постоянен контрол се предвижда по отношение на случайното разпределение на делата, ще бъде ли изготвен анализ на постановените осъдителни решения на ЕСПЧ по български административни дела; би ли подкрепил идеята за оценка на ефективността на административното правораздаване от Службата за подкрепа на структурните реформи; трябва ли Пленумът на ВАС да изразява становища по законопроекти, имащи отношение към административното правораздаване и дейността на съдиите; административните актове на председателя на ВАС ще бъдат ли публични и ще се публикуват ли на сайта на съда; как ще се обвържат възнагражденията с резултатите от работата на съдиите и съдебните служители; коментар във връзка с медийни публикации, касаещи дейността му като нотариус и конкретни съдебни дела; правилата за командироване на съдии;

Становища в подкрепа на кандидатурата на съдия Чолаков са изразили съдиите и служителите при Административен съд – Сливен, Административен съд – София-област и от Районен съд – Котел, Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Сливен, съдиите от Административен съд – Стара Загора, съдебните помощници и съдебните служители от Второ отделение при Втора колегия на ВАС, както и административните ръководители на Окръжен съд – Сливен, Административен съд – Сливен, Административен съд – Благоевград и  Районен съд - Сливен. Към двамата кандидати е изразено становище с въпроси от Съюза на одиторите от Сметната палата, както са зададени въпроси от Български институт за правни инициативи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд