Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изслуша Соня Янкулова - кандидат за председател на Върховния административен съд

11 септември 2017 година

Изслушването на кандидата за председател на Върховния административен съд Соня Янкулова – съдия във ВАС, започна с представяне от Юлия Ковачева – заместник-председател на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия, на доклад за постъпилите предложения, документи и материал за кандидата, както и за извършените проверки и заключения за притежаваните от кандидата професионални качества. Даниела Костова – председател на Комисията по професионална етика на Съдийската колегия, представи доклад за резултатите от извършените проверки за притежаваните от съдия Янкулова нравствени качества.

Членът на ВСС Галина Карагьозова представи предложението за издигане на кандидатурата на Соня Янкулова, подкрепено от трима членове на Съвета. Вносителите посочват, че тя е съдия от кариерата, а в качеството си на заместник-министър в Министерство на отбраната и в Министерството на вътрешните работи е участвала в подготовката на законопроекти в сферата на тяхната дейност и е водила лекционни курсове за повишаване на квалификацията на администрацията. Съдия Янкулова е автор на редица публикации в областта на административното правораздаване. Тя има значителен принос в единствения Систематичен коментар на АПК и участва в екипа, извършил оценка на въздействието на Закона за управление на средствата от Европейските структури и инвестиционни фондове. Нейната професионална компетентност е обогатена от придобитите ръководни и административни умения в системата на правораздаването и в изпълнителната власт. Работата ѝ като съдия е принос в развитието на административно-правната юриспруденция, а заеманата от нея активна позиция по актуални правни проблеми в професионалната и научна общност определя безспорния ѝ авторитет на юрист, чието мнение се търси и цени. През цялата си кариера тя е показала способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт. Професионалните и лични качества на съдия Янкулова ще ѝ позволят да участва в работата на ВСС пълноценно, с ясна визия за развитие не само на системата на административните съдилища, но и на органите на съдебната власт.

Г-жа Карагьозова заяви, че съдия Янкулова отговаря изцяло на утвърдения профил за председател на Върховния административен съд, работила е достатъчно дълго в съдебните институции, за да се приеме, че израстването ѝ е заслужено и професионално, а нейният интегритет не е поставян под съмнение.

Съдия Янкулова има общ юридически стаж над 32 години, от които над 21 години в органите на съдебната власт. Била е съдия в Трети районен съд – гр. София, както и заместник-председател на Софийски градски съд. От 1998 г. до 2001 г., както и от 2009 г. и към настоящия момент е съдия във Върховен административен съд.

Пред членовете на ВСС кандидатът мотивира участието си в процедурата с факта, че от 1993 г., професионалното ѝ развитие е свързано с административното правосъдие. Тя сподели, че придобитите от нея знания и опит могат да бъдат полезни за повишаване на качеството на административното правосъдие и за укрепване на независимостта на Върховния административен съд. Според нея водещо в работата на председателя на ВАС е неговото разбиране за мястото и ролята на съда.

В изложението си кандидатът посочи, че доброто управление изисква ясно да се отчете ресурсът, който се използва за осъществяване на конституционно определената функция на съда. Въз основа на това виждане съдия Янкулова определя като стратегическа цел на Върховния административен съд качественото и ефективно правосъдие. Тя намира като основно средство за постигането ѝ осигуряване на среда, в която  независимостта на съдиите и на съда е гарантирана. Според нея независимостта се дефинира като ненамеса в съдийската функция, а председателят на ВАС може да гарантира това чрез дейността на системата за случайно разпределение на делата, кариерното развитие на съдиите и други вътрешни механизми. Канидатът разглежда намаляването на натовареността на съдиите от ВАС като управленски проблем, който не позволява съдът да изпълнява задълженията си с необходимото качество. Като подход за решаването му тя предлага балансирано разпределение на правосъдната функция по различните по степен съдилища. Противоречивата съдебна практика тя приема като фактор, който повишава натовареността като провокира желание за обжалване, от друга страна прекомерната натовареност на съдиите предпоставя този проблем. За преодоляването му председателят на ВАС трябва да работи за осъществяване на анализ на съдебната практика, правни проблеми, практиката на ЕСПЧ и съда на ЕС, осъществяване на конкретни и адекватни на потребностите на съдиите обучения, включително да бъде трансмисия за повишаване на качеството на законодателство. Като изключително важно предизвикателство пред работата на съда тя вижда повишаване на мотивацията на съдиите за непрекъснато подобряване на професионалната квалификация и въвеждане на електронно правосъдие. Според нея електронното правосъдие има огромен потенциал за повишаване на ефективността на правосъдието. Кандидатът отбеляза, че съдийското самоуправление изисква отговорността на всеки магистрат. Съдия Янкулова обърна внимание, че председателят на ВАС временно е пръв между равни и трябва да продължи да правораздава, за да може да осъществява ефективно правомощията си.

В представената Концепция тя посочва като сериозно предизвикателство пред административния ръководител на ВАС неравномерната натовареност на административните съдилища, като счита, че преодоляването ѝ зависи от преосмислянето на родовата и местната подсъдност. Отчетено бе, че повишаването на професионалната квалификация е решаващо за обективното, безпристрастно и компетентно изпълнение на съдебната функция на съда и е гаранция за предпазване от недопустими влияния. Едва след това следва да се извърши преценка за необходимостта от промяна на съдебната карта. Кандидатът се ангажира да продължи срещите с административните ръководители на административните съдилища, ако бъде избрана на поста. Според нея прекомерната натовареност на съдиите рефлектира както върху продължителността на съдебното производство и върху качеството на съдебните актове, така и върху правната сигурност и предвидимост на правосъдието. Високата професионална квалификация на магистратите според кандидата е гаранция за преодоляване на противоречивата съдебна практика, за осигуряване на предвидимост на правосъдието и за утвърждаване на законността. Отбелязва се, че постигнатото от ВАС качество и бързина в административното правосъдие е функция на сериозните усилия на всеки съдия и служител, както и на ръководството на съда. Посочено бе, че обезпечеността на съда със съдии не е адекватна на броя на подсъдните му дела, както и че материалната обезпеченост не съответства на потребностите му.

Главна задача на председателя на ВАС като член на ВСС според нея е установяването и утвърждаване на управленска култура в органа на съдебната власт, основана на зачитане на личното и професионално достойнство на всеки, на работен и диалогичен език, на компетентност и отдаденост на една обща цел – независимостта на съдебната власт и повишаване на нейния професионализъм. Тя изрази готовност като председател на ВАС и член на Съдийската колегия на ВСС да работи за утвърждаване на принципен, прозрачен и обективен подход на кадровата политика, за изпълване със съдържание на законовите критерии за кариерно израстване и за избор на административни ръководители. Кандидатът счита, че дисциплинарните наказания на съдии за нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ са допустими след изчерпване на другите възможности за преодоляване на затрудненията в работата. По отношение на управлението на бюджета на съдебната власт, тя е готова да насочи усилия към въвеждане и утвърждаване на програмното бюджетиране.

Въпроси към кандидата зададоха Магдалена Лазарова - член на ВСС, главният прокурор Сотир Цацаров, главният инспектор на ИВСС Теодора Точкова, членовете на ВСС Галина Карагьозова, Юлия Ковачева, Калин Калпакчиев, Соня Найденова за това с какви действия като председател на ВАС, би повишила доверието на обществото към съда и съдебната система; за критериите, по които ще сформира своя ръководен екип; за мястото на Прокуратурата на Република България в съдебната власт; възможните мерки за подобряване на материално-техничeската база, на организацията на съдебните заседания и на работата администрацията; как при сегашната нормативна база насрочването на дела да става в по-кратки срокове; относно предложения Законопроект за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс; какви критерии би въвела за подбор на висококвалифицирани съдебни помощници; как председателят на ВАС би могъл да гарантира доброто използване на системата за случайно разпределение на делата като гаранция за независимостта на магистратите; във връзка с разпределението на правната материя по отделенията в съда и преодоляването на дисбаланс в тяхното натоварване; за ролята на председателя при публични коментари по актове на Върховния административен съд; реформата на съдебната карта на административното правосъдие и натовареността на магистратите във ВАС; би ли публикувала на интернет страницата актовете на председателя по организацията на работата в съда.

Кандидатът отговори на поставените от Български институт за правни инициативи въпроси и на въпроси от Съюза на одиторите от Сметната палата за съдебната карта на административните съдилища; уеднаквяването на съдебната практика, приложението на медиацията; за ролята на председателя на ВАС като член по право на ВСС; разбирането ѝ за корупцията като негативно явление в съдебната власт и за академичния принос на ВСС; по повод проекта за антикорупционен  закон; ролята на Прокуратурата на Република България в административния процес; относно функциите на Съдебната палата и други.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд