КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Атестиране
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Атестиране (Прокурорска колегия)

Решение по протокол №17/12.06.2019 г. на Прокурорската колегия на ВСС относно атестирането на допуснатите кандидати при участие в конкурси за повишаване или преместване в длъжност "прокурор" или "следовател".

ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО АТЕСТИРАНЕ ЗА 2020 г., ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 9/10.03.2020 г., НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО АТЕСТИРАНЕ ЗА 2019 г., ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 3/29.01.2019 г., НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

 

Извлечение от протокол № 37/05.12.2017 г. на Комисията по атестирането и конкурсите относно приложение на специфичните критерии за атестиране по чл. 199, ал. 2 ЗСВ при обективна невъзможност работата на атестирания магистрат да бъде оценена, поради особености на заеманата длъжност, свързани с нивото на съответната прокуратура или с професионалната специализация на атестирания.

Решение по протокол №27/14.09.2017 г. на Пленума на ВСС относно приложиостта на §206, ал. 3 от ПЗР ЗИД ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.) по  отношение на магистрати, назначени до влизане в сила на Закона за съдебната власт - ДВ, бр. 62/09.08.2016 г., придобили статут на несменяемост и получили две последователни комплексни оценки по 196, ал. 3 ЗСВ.

Решение по протокол № 26/12.09.2017 г. на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на ВСС относно приложението на разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от Наредба № 3/27.02.2017 г. във връзка с предложения за откриване на процедури по атестиране.

УКАЗАНИЯ за попълване на Единния формуляр за атестиране на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител –  Част III – прокурори  (Приети с решение на Комисията по атестирането и конкурсите по Протокол № 24 от 25.07.2017 г., изменени по т. 3.2. с протокол № 27/19.09.2017 г. т. Р-11)

НАРЕДБА № 3 от 23 февруари 2017 г.за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и следователи и на административни ръководители и техните заместници(приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7 от 23.02.2017г., обнародвана в. ДВ бр.21/10.03.2017 г.) - виж приложението в doc формат

Решение на Прокурорската колегия на ВСС относно приложимостта на чл. 30а, ал. 4 от ЗСВ по отношение на публикуването на единните формуляри за атестиране на страницата на ВСС в интернет.

Във връзка с провежданите периодични атестации на магистрати, Комисията по предложенията и атестирането напомня на всички Помощни атестационни комиисии, сформирани съгласно чл. 204 от ЗСВ, изготвянето на атестационните формуляри, включително и описването на констатациите и проверените актове на база предоставената информация, да се осъществява в съответствие с изискванията и разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд