Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Атестиране (Архив)

срещи и работни групи

Предложения на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС за изменения и допълнения на ЗСВ, приети с протокол № 48/24.09.2015 г. на ВСС.

АНАЛИЗ на дейността на Комисията по предложенията и атестирането към Висшия съдебен съвет в областта на атестирането за периода от 03.10.2012г. до 01.09.2015г. -  проблеми и законодателни инициативи. (приет с протокол № 48/24.09.2015 г. на ВСС.)

► ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО АТЕСТИРАНЕ ЗА 2016 г. – СЪДИЛИЩА и ПРОКУРАТУРИ, ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №61/08.12.2015г., т. Р-14 НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО.

Във връзка с провежданите периодични атестации на магистрати, Комисията по предложенията и атестирането напомня на всички Помощни атестационни комиисии, сформирани съгласно чл. 204 от ЗСВ, изготвянето на атестационните формуляри, включително и описването на констатациите и проверените актове на база предоставената информация, да се осъществява в съответствие с изискванията и разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Указание на Комисията по предложенията и атестирането до административните ръководители на органите на съдебна власт за съблюдаване на сроковете при откриване на процедури за периодично атестиране във връзка с провеждани избори и конкурси.

ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО АТЕСТИРАНЕ ЗА 2015 Г. В КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО, ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 71/16.12.2014 Г., Т. Д-21

Преглед на дейността по атестиране на Kомисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС за периода от конституирането й на 03.10.2012г. до 30.06.2014 г.

МЕТОДИКА за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител (doc
(Приета с решение на ВСС по Протокол № 39 от 28.11.2011 г.; изм. с решение на ВСС по Протокол № 32 от 26.07.2013 г., изменена и допълнена с решение на ВСС по Протокол № 11 от 12.03.2014 г.)


УКАЗАНИЯ за попълване на Единния формуляр за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител 
(приети с решение на Комисията по предложенията и атестирането от протокол № 18/18.03.2014 г.

Принципни решения на Комисията по предложенията и атестирането във връзка с дейността по атестиране на магистрати.

    
СРЕЩА с Изабел Салгадо – съдебен инспектор към Висшия съдебен съвет в Република Португалия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд