КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 26
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА
 11 СЕПТЕМВРИ 2017 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Цецка Цачева – министър на правосъдието 
ОТСЪСТВАЩИ няма 
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор в Инспектората на Висшия съдебен съвет 
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 10.00 ч. 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Изслушване на кандидатите и избор на председател на Върховния административен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ИЗСЛУШВА кандидатите и провежда избор за председател на Върховния административен съд: 
Георги Златев Чолаков – съдия във Върховния административен съд; 
Соня Атанасова Янкулова – съдия във Върховния административен съд. 
1.2. След проведеното явно електронно гласуване и при получения резултат: 
За Георги Чолаков – 20 гласа; 
За Соня Янкулова – 5 гласа, 
на основание чл.173, ал.11 от ЗСВ, ИЗБИРА Георги Златев Чолаков – съдия във Върховния административен съд, за председател на Върховния административен съд. 
1.3. На основание чл.129, ал.2 от Конституцията на Република България, ПРЕДЛАГА на президента на Република България да издаде указ за назначаване на Георги Златев Чолаков за председател на Върховния административен съд. 

/Закриване на заседанието – 15.55 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
12.09.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд