Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС върна на председателя на Административен съд – София-град, заповед за налагане на дисциплинарно наказание на Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд София–град

12 септември 2017 година

Със 7 гласа „за“ и 5 гласа „против“ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не потвърди наложеното със заповед на Радостин Радков – административен ръководител – председател на Административен съд – София-град, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд София–град.

Колегията върна преписката на председателя на АССГ, като решението е взето с 9 гласа „за“ и 3 гласа „против“. 

Наказанието е във връзка с извършено дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗСВ – системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, и действие или бездействие, което неоправдано забавя съдебните производства.

Съдийската колегия на ВСС взе предвид, че с Акт на Инспектората на ВСС е констатирано много високо качество на постановените от съдия Бузова съдебни актове. В него е обърнато внимание на малкото обжалвани постановени от нея съдебни актове, спрямо големия брой разглеждани дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд