Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Правила за дейността на съдиите – наставници

12 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила за дейността на съдиите – наставници, ведно с проекти на доклади за развитие на младши съдията и на първоначално назначения съдия.

Правилата уреждат условията и реда за назначаване, основните права и задължения на съдиите – наставници и контролът върху дейността им. Съгласно тях съдия – наставник се определя на младши съдия за срока по чл. 240 от Закона за съдебната власт и на съдия при първоначално назначаване в районен, окръжен или административен съд, за първата година от встъпването му в длъжност.

Съдиите – наставници наблюдават и подпомагат младшите съдии и първоначално назначените съдии при изпълнение на служебните им задължения и отговорности, следят професионалното им израстване и дават препоръки за повишаване на квалификацията им чрез Националния институт на правосъдието. Съдиите – наставници сътрудничат на НИП във връзка с подготовката и провеждането на обученията на кандидатите за младши съдии, младшите съдии и първоначално назначените съдии.

Съдия-наставник от съответния съд може да бъде магистрат, който притежава високи професионални и нравствени качества, няма наложени дисциплинарни наказания, при последната атестация е получил оценка „много добра“, притежава педагогически умения, полага усилия за повишаване на професионалната си квалификация. Изисква се той да има най-малко 2 години стаж като съдия в окръжен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд