Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не откри процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ за Административен съд – Пазарджик

12 септември 2017 година

С 11 гласа „за“ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението от административния ръководител-председател на Административен съд – Пазарджик за откриване на процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ към Административен съд – Пазарджик.

Съдийската колегия подкрепи становището на Комисията по атестирането и конкурсите, според което с оглед обобщените статистическите данни липсва обоснована необходимост за допълване на решението на колегията  с откриване на исканата процедура за Административен съд – Пазарджик.

С решение по протокол № 33/01.08.2017 г. Съдийската колегия откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от нисконатоварени административни съдилища към Административен съд – София-град, Административен съд – София област, Административен съд – Пловдив и Административен съд – Бургас. Определянето на съдилищата, за които е налице възможност за оптимизиране на щатната им численост чрез института на чл. 194 от ЗСВ се базира на данните от Анализа за натовареността на съдилищата за 2016 г., които поставят посочените органи на съдебната власт на първите места по скалата на натовареността с повече от 17 дела, разглеждани месечно от един съдия.

Според статистическите данни съдът при щатна численост 6 магистрати е с натовареност – 16.92 бр. дела, разглеждани месечно от един съдия при средна за страната 15.66 броя, а по отношение на свършените дела се отчита натовареност 14.14 броя, при средна за страната 12.54 броя. Разкриването на една длъжност „съдия“ чрез преназначаване на магистрат по реда на чл. 194 от ЗСВ, би довело до понижаване на показателите за обема работа в органа под средната за страната.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд