Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съгласува проект на таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и утвърди Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата

12 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съгласува проект на таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и утвърди Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341 от ЗСВ в сила от 01.09.2017 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 218 от ЗСВ най-ниското основно месечно възнаграждение за съдийска, прокурорска и следователска длъжност се определя в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данни на Националния статистически институт.

След извършен анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2017 г. е установена реализирана икономия, което дава възможност за актуализиране на основните месечни възнаграждения в органите на съдебната власт.

Предложения от Комисия „Бюджет и финанси“ вариант предвижда намаляване на разликата във възнагражденията на магистратите от различните съдебни нива.

Съдийската колегия на ВСС възложи на дирекция „Бюджет и финанси“ в АВСС да изготви втори вариант за увеличение на възнагражденията на магистратите с еднакъв процент в рамките на възможния финансов ресурс.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд