Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на Висшия съдебен съвет се срещнаха с представители на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) към Съвета на Европа

13 септември 2017 година

Членове на Висшия съдебен съвет се срещнаха с представители на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) към Съвета на Европа. От страна на ВСС в срещата участваха Юлиана Колева – председател на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, Соня Найденова и Калин Калпакчиев – председател на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия.

Венецианската комисия бе представена от Рихард Барет – член на Комисията от Ирландия, заместник генерален директор в службата на главния прокурор; Мартин Куйер – член на Комисията от Холандия, старши правен съветник в Министерството на правосъдието; Александър Барамидзе – заместващ член на Комисията от Грузия, първи заместник-министър на правосъдието и Григорий Диков – правен сътрудник към Венецианската комисия, Генерална дирекция „Права на човека и върховенство на закона“ в Съвета на Европа.

Представителите на Венецианската комисия ще подготвят доклад относно измененията в ЗСВ, на чиято основа ще бъде прието становище на Комисията на нейната октомврийска сесия. Докладът ще бъде изготвен по искане на Комисията по мониторинг на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за становище на Венецианската комисия относно Закона за съдебната власт с измененията от 2016 г.

Основна цел и тема на посещението на делегацията е оценка на напредъка в съдебната реформа.

По време на разговорите с членовете на ВСС бяха коментирани резултатите от промените в Конституцията на Република България от 2015 г. и произтичащите промени в Закона за съдебната власт. Представителите на Венецианската комисия проявиха особен интерес към състава, функциите, правомощията и правилата за дейността на Комисиите по атестирането и конкурсите към Съдийската и Прокурорската колегия. Коментирани бяха новостите в атестационните процедури за съдии, прокурори и следователи, както 

и относимостта на актовете от проверки на ИВСС при определяне на комплексните атестационни оценки на магистратите. Направено бе сравнение в механизма за атестиране на магистратите преди и след промените в Закона за съдебната власт от 2016 г. като бе акцентирано върху законово регламентираното участие на магистрати в комисиите към двете колегии. Подчертано бе, че целта на атестационните и дисциплинарните производства е различна и не е налице опасност от двойно санкциониране на магистратите. 

Зададени бяха конкретни въпроси във връзка с извършваните от ИВСС проверки, възможностите за инициирането им, реда за възлагането им на инспекторите. Коментирани бяха конкретни разпоредби от ЗСВ във връзка с основанията за образуване на дисциплинарни производства, осигуряване на достъп до необходимите материали при извършване на проверки от инспекторите от ИВСС, както и наложените практики по закона.

 

 

 
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд