Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът утвърди Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и класификаторите на длъжностите на администрацията на ВСС, НИП, ИВСС и органите на съдебната власт

14 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341 от ЗСВ, Класификатор на длъжностите на администрацията на ПРБ, на основание чл. 341 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и ИВСС, на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, в сила от 01.09.2017 г.

Със 7 % ще бъдат увеличени възнагражденията на всички магистрати и съдебни служители.

Съгласно разпоредбата на чл. 218 от ЗСВ най-ниското основно месечно възнаграждение за съдийска, прокурорска и следователска длъжност се определя в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт (НСИ).

По данни на НСИ средномесечната заплата на заетите в бюджетната сфера за IV-то тримесечие на 2016 г. е в размер на 968 лв., на база на което би следвало най-ниското основно месечно възнаграждение за магистрат да бъде актуализирано със 7 %, считано от 01.01.2017 г. Такава актуализация не беше извършена поради липса на финансов ресурс в размер на 24,5 млн. лв., тъй като съществуващата досега практика при актуализиране на заплатите в органите на съдебната власт за магистрати и съдебни служители е те да бъдат увеличени с еднакъв процент.

Анализът на изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2017 показва, че реализираната икономия по параграф „Заплати“ е 6,5 млн. лв., което дава възможност за актуализиране на основните месечни заплати в органите на съдебната власт.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд