Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди амортизационна политика на Висш съдебен съвет

14 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди амортизационна политика на Висш съдебен съвет разработена на основание дадените указания в ДДС № 05/30.09.2016 г. на Министерство на финансите и унифицирана за всички второстепенни разпоредители с бюджет в системата на ВСС. Пленумът допълни Сметкоплана на съдебната система, който е неразделна част от Счетоводната политика на съдебната система за текуща счетоводна отчетност и съставяне на годишни финансови отчети, със следните счетоводни сметки амортизация на: сгради, машини, съоръжения, оборудване; транспортни средства; стопански инвентар; инфраструктурни обекти; други дълготрайни материални активи; нематериални дълготрайни активи.

Коригирана беше и счетоводната политика на съдебната власт, като прехвърлянето на нефинансови активи за ползване по бюджета на бенефициента се осъществява най-късно в месеца следващ месеца на придобиване на актива.

С начисляването на амортизации се очаква да се подобри качеството на отчетността и статистиката на публичните финанси, тъй като това ще позволи обхващането на съществени разходи в счетоводните системи на бюджетните организации, което от своя страна ще доведе до по-конкретно измерване на разходите за публичните услуги и дейности. Цялата 2017 година се счита за бюджетните организации преходен период за преминаване към начисляване на амортизациите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд