Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изслуша председателя на ВКС Лозан Панов във връзка с изпълнението на препоръките от одитния доклад, приет с решение на Пленума на ВСС по протокол №24/27.07.2017 г.

14 септември 2017 година

Пленумът на ВСС изслуша председателя на ВКС Лозан Панов и прие за сведение предоставената информация по изпълнението на препоръките от одитния доклад, приет с решение на Пленума на ВСС по протокол №24/27.07.2017 г.

Изслушването бе проведено по предложение на членовете на ВСС Галя Георгиева и Светла Петкова, които с оглед констатациите и фактите от проверката, поставиха конкретни въпроси към председателя на ВКС. В предложението си те припомнят решението на Пленума на ВСС от 27.07.2017 г., с което са приети резултатите от изпълнението на одитния ангажимент за консултиране по отношение идентифициране и оценяване на рисковете във ВКС, свързани с организацията на дейността по управление на човешките ресурси и препоръките за подобряване дейността на съда и неговия председател.

Поискана бе информация за предприетите действия в изпълнение на препоръките в одитния доклад; по какъв начин се гарантира ефективното управление на човешкия потенциал и ефикасното разходване на бюджетните средства; колко и какви точно икономии на бюджетни средства са реализирани вследствие на извършените съкращения на определен брой служители на Върховния касационен съд.

Председателят на ВКС отчете, че в началото на м. септември т.г. е изпратил писмо до председателя на Комисия „Съдебна администрация“ със справка за новоназначените и освободени служители през. м. юли 2017 г.; проведени са конкурси и са назначени съдебни служители на свободните позиции, утвърдени са нови вътрешни правила за  провеждане на конкурси, подбор и назначаване на съдебни служители, както и  се сключват допълнителни споразумения при всяко увеличение на  възнагражденията за прослужено време. Председателят на ВКС посочи, че ефективното управление на човешкия ресурс се осъществява в съответствие с нормативната уредба, а реализираната икономия от съкращения в съдебната администрация през м. февруари 2017 г. в размер на 393 000 лв. на годишна база.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд