Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС обсъди приложението на параграф 206, ал. 3 от ПЗР ЗИДЗСВ

14 септември 2017 година

Пленумът на ВСС, с оглед уеднаквяване на практиката си,         прие че разпоредбата на параграф 206, ал. 3 от ПЗР ЗИД ЗСВ, в частта „назначените до влизане в сила ЗИД ЗСВ“, не е относима спрямо магистрати, които имат придобит статут на несменяемост и са получили две последователни положителни комплексни оценки „добра“ и „много добра“ от периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ ( в сила до 09.08.2016 г.).

Съгласно параграф 206, ал. 3 от ПЗР ЗИД ЗСВ съдия, прокурор или следовател, назначен до влизането в сила на този закон, не се атестира периодично след получаване по новия ред на две последователни положителни комплексни оценки по чл. 196, т. 2 ЗСВ.

Според досегашното правило след получаване статут на несменяемост, периодичното атестиране на магистратите в рамките на посочения в закона срок не беше ограничавано във времето в зависимост от критерия „брой на атестациите“, а до определена възраст – 61 години. Това означава, че досега за по-голяма част от магистратите със стаж не по-малко от петнадесет години в системата са проведени поне по три атестации – една за несменяемост и останалите периодични. Получените от магистратите, назначени до влизане в сила на ЗИД ЗСВ от 09.08.2016 г. последователно две или повече положителни периодични атестации по стария ред, след придобит статут на несменяемост изцяло съответства на правилото на новия ред в чл. 196, т. 3 в сила от 09.08.2016 г. и за тази категория магистрати ще следва да настъпят целените от закона правни последици – те да не подлежат на последващо периодично атестиране.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд