Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2018 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г.

14 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2018 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г., с доклад и приложения към него. Предстои внасянето им в Министерство на финансите в указания срок /15.09.2017 г./ за включване в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Съгласно решението на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2018 г. и Указанията за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 г. и 2019 г. на МФ, до органите на съдебната власт са изпратени указания за подготовка на проектобюджета за 2018 г. и разчети за периода 2019-2020 г. Разчетите са обобщени под формата на пет приложения. Изготвени са два варианта на проектобюджет за 2018 г. и прогнози за 2019-2020 г. – обобщените предложения на органите на съдебната власт (вариант I) и експертна прогноза (вариант II), като разликата е в разходната част.

Пленумът на ВСС прие вариант II на проектобюджета, в който разчетите са представени на база извършен експертен анализ от дирекция „Бюджет и финанси“. Предвид изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2017 г. размерът на заложените за следващите три години приходи е  както следва:

2018 г. – 116,0 млн. лв.

2019 г. - 116,0 млн. лв.

2010 г. - 116,0 млн. лв.

Проектобюджета е разработен на база заета численост, като за свободните бройки в съдилищата, за които е обявен конкурс, тече конкурс, но не е приключил или има съгласие на Комисия „Съдебна администрация“ за попълване на щата са заложени допълнително средства за 125 бр. за съдебни служители.

За ВСС са заложени средства за 11 незаети щатни бройки, които се очаква до края на 2017 година да бъдат заети.

Няма предвидени средства за държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията, които от 01.01.2018 г. преминават по бюджета на Министерство на правосъдието, съгласно чл. 361, ал. 3 от ЗСВ.

Общият размер на разходите по години е, както следва:

2018 г. – 629,2 млн. лв.

2019 г. – 615,9 млн. лв.

2010 г. - 628,7 млн. лв.

Разчетите са разработени като за база е използван бюджета на съдебната власт за 2017 г. Разходите за заплати са планирани с увеличение за 2018 г. в размер на 7,0 %, което представлява удвоената средна работна заплата в бюджетната сфера за второ тримесечие на 2017 г. спрямо средната месечна заплата заложена в Таблица 1 на магистратите.

За членовете на ВСС и инспекторите от ИВСС, съгл. Чл. 29, ал. 2 и чл. 51, ал. 2 от ЗСВ е предвиден ръст от 4,7 % на база данните за изменението на средната работна заплата по трудови правоотношения в обществения сектор през 2016 г. по тримесечия.

За следващите две години е заложена 2 % индексация, във връзка с увеличението на допълнителното възнаграждение за ранг и клас на магистратите и съдебните служители, а за членовете на ВСС и ИВСС със същия ръст от 4,7 %.

Съгласно чл. 258, ал. 1 от ЗСВ средствата за обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се осигуряват от бюджета на съдебната власт, чрез увеличаване на бюджета на НИП съгласно конкретния им брой. В бюджетната прогноза на НИП няма предвидени такива средства, те са прогнозирани по бюджета на ВСС.

В проектобюджета на съдилищата са предвидени и средства за възнаграждения на съдебни заседатели във връзка с изменението на чл. 72 от ЗСВ.

Разходите за издръжка към 31.08.2017 г. са в размер на 57,0 млн. лв. Между тази сума и проектобюджета разликата е 13,5 млн. лв. и се формира от предвидени средства за:

- дейността на комисиите по атестирането при колегиите на ВСС;

- Изпълнение на мярка 6.4.2. по Стратегическа цел 6 по пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система;

- Съгл. чл. 360е от ЗСВ – Проект на Наредба за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма – 3,9 млн. лв.;

- По бюджета на Прокуратурата на Република България – з млн. лв. за изплащане на обезщетения по ЗОДОВ;

 - по бюджета на съдилищата за издръжка е предвидено увеличение от 5 млн. лв, от които само за издръжка на сградите на СРС – 1,5 млн. лв.

Предвидени са средства за местни данъци и такси в размер на 2,7 млн. лв., като 2,4 млн. лв. са заложени за данъци на съдебните сгради в бюджета на ВСС е 0,3 млн. лв. в останалите органи на съдебната власт.

Средствата за основен ремонт на органите на съдебната власт са предвидени по бюджета на ВСС и са разпределени по години, както следва:

2018 г. – 23,1 млн. лв.;

2019 г. – 9,2 млн. лв.;

2020 – 12,4 млн. лв.

От предложенията на органите на съдебната власт за капиталови разходи са приспаднати предвидените средства за основен ремонт и придобиване на сгради. Капиталовите разходи на органите на съдебната власт по години са, както следва:

2018 г. – 38,1 млн. лв.;

2019 г. – 18,2 млн. лв.;

2020 – 19,6 млн. лв.

Заложеният резерв за неотложни и непредвидени нужди е по 900 хил. лв. за всяка година от прогнозния период.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд