КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 34
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 12 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – Председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВА: Георги Колев
На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС

Откриване на заседанието – 09,45 ч.

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ точка 20 от дневния ред.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
21. Определение по дисциплинарно дело № 35/2017 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 28/2017 г. и по д.д. № 35/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 28/2017 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
22. Определение по дисциплинарно дело № 36/2017 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 23/2017 г. и по д.д. № 36/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 23/2017 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
23. Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати – участници в процедури за избор на административен ръководител на Административен съд – Бургас и Районен съд – Златоград, открити с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 26/26.06.2017 г. (обн. в ДВ бр. 52/30.06.2017 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Връчване отличията на съдии, поощрени съгласно чл. 303 от Закона за съдебната власт

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Кърджали
Кандидати:
- Ангел Маврев Момчилов – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Кърджали, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 1/09.01.2014 г., комплексна оценка „много добра”)
- Иван Илиев Йорданов – съдия в Районен съд гр. Крумовград, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 45/14.11.2013 г., комплексна оценка „много добра”)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат:
За Ангел Маврев Момчилов – 4 гласа;
За Иван Илиев Йорданов – 5 гласа
/4 гласа "против"/
НЕ НАЗНАЧАВА административен ръководител – председател на Административен съд гр. Кърджали.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. ОТНОСНО: Определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 43/2015 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарно дело № 43/2015 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на Владимира Янева Янева-Манолева от заеманата длъжност "съдия" в Софийски градски съд.
Мотиви: Възприема мотивите на дисциплинарния състав с корекцията, че на стр. 2, абзац 1 се чете "чл. 140, ал. 1 от АПК" вместо "чл. 140, ал. 1 от ЗСВ".
4. ОТНОСНО: Предложение от Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийски градски съд.
4.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Галина Карагьозова, Димитър Узунов, Даниела Костова.
4.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Димитър Узунов.
/Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от ЗСВ, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на колегията, избрани в предходни състави, а именно: Галя Георгиева, Светла Петкова, Юлия Ковачева./
5. ОТНОСНО: Заповед № АЗ-41/06.04.2017 г. на Радостин Радков – административен ръководител-председател на Административен съд София-град, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд София-град

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. НЕ ПОТВЪРЖДАВА, наложеното със Заповед № АЗ-41/06.04.2017 г. на Радостин Радков – административен ръководител-председател на Административен съд София-град, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд София-град.
5.2. ВРЪЩА преписката на административния ръководител Административен съд – София за преценка относно издаване на заповед за "обръщане на внимание".
6. ОТНОСНО: Заповед № РД-08-2844/13.07.2017 г. на Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Иван Димитров Коев – съдия в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РД-08-2844/13.07.2017 г. на Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Иван Димитров Коев – съдия в Софийски градски съд.
6.2. Прилага Заповед № РД-08-2844/13.07.2017 г. на Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, към кадровото дело на съдията.
6.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото дело на съдията.
7. ОТНОСНО: Заповед № 1789/28.07.2017 г. на Лозан Панов – административен ръководител-председател на Върховния касационен съд, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във Върховния касационен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 1789/28.07.2017 г. на Лозан Панов – административен ръководител-председател на Върховния касационен съд, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във Върховния касационен съд.
7.2. Прилага Заповед № 1789/28.07.2017 г. на Лозан Панов – административен ръководител-председател на Върховния касационен съд, към кадровото дело на съдията.
7.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото дело на съдията.
8. ОТНОСНО: Заповед № РД-09-61/03.08.2017 г. на Виолета Николова - административен ръководител-председател на Районен съд гр. Червен бряг, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Йохан Мирославов Дженов – съдия в Районен съд гр. Червен бряг

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РД-09-61/03.08.2017 г. на Виолета Николова - административен ръководител-председател на Районен съд гр. Червен бряг, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Йохан Мирославов Дженов – съдия в Районен съд гр. Червен бряг.
8.2. Прилага Заповед № РД-09-61/03.08.2017 г. на Виолета Николова - административен ръководител-председател на Районен съд гр. Червен бряг, към кадровото дело на съдията.
8.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото дело на съдията.
9. ОТНОСНО: Заповед № 108/04.08.2017 г. на Янко Чавеев – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Самоков, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Симеон Стефанов Стойчев – съдия в Районен съд гр. Самоков

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 108/04.08.2017 г. на Янко Чавеев – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Самоков, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Симеон Стефанов Стойчев – съдия в Районен съд гр. Самоков.
9.2. Прилага Заповед № 108/04.08.2017 г. на Янко Чавеев – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Самоков, към кадровото дело на съдията.
9.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото дело на съдията.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

10. ОТНОСНО: Изслушване на Елена Иванова Стоилова – съдия в Районен съд гр. Провадия, с ранг "съдия в ОС" във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка /НЕ СЕ ЯВЯВА ЗА ИЗСЛУШВАНЕ/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Елена Иванова Стоилова – съдия в Районен съд гр. Провадия, с ранг "съдия в ОС".
10.2. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 във връзка с § 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ /ДВ, бр. 62/09.08.2016 г./, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" – 96 точки на Елена Иванова Стоилова – съдия в Районен съд гр. Провадия, с ранг "съдия в ОС".
10.3. Елена Иванова Стоилова – съдия в Районен съд гр. Провадия, с ранг "съдия в ОС" ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

11. ОТНОСНО: Окончателен проект на Правила за дейността на съдиите - наставници ведно с проекти на доклади за развитие на младши съдията и на първоначално назначения съдия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Правила за дейността на съдиите – наставници, ведно с проекти на доклади за развитие на младши съдията и на първоначално назначения съдия.
12. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от административния ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик за откриване на процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ за Административен съд – Пазарджик

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от административния ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик за откриване на процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ към Административен съд – Пазарджик.
13. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Гергана Мирчова Симеонова - младши съдия в Окръжен съд - Благоевград на длъжност „съдия“ в Районен съд - Благоевград, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
14. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ Добринка Ангелова Цвяткова-Зафирова – съдия в Районен съд – Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.
15. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Добринка Ангелова Цвяткова-Зафирова от заеманата длъжност „съдия в Районен съд – Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.
16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Апелативен съд - Бургас за освобождаване на Георги Кирилов Кошничаров от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. (вх. №ВСС-9669/12.07.2017 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на т. 16.
17. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Златко Колев Костадинов от заеманата длъжност „съдия в Районен съд – Карнобат, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

18. ОТНОСНО: Писмо изх. № 1945/21.07.2017 г. от председателя на Апелативен съд – Велико Търново относно Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение писмо изх. № 1945/21.07.2017 г. от председателя на Апелативен съд – Велико Търново относно Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г.
*****
19. ОТНОСНО: Актуализиране на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341 от ЗСВ, считано от 01.09.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. СЪГЛАСУВА Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 01.09.2017 г.
19.2. УТВЪРЖДАВА Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341 от ЗСВ, считано от 01.09.2017 г.
19.3. ВЪЗЛАГА на дирекция "Бюджет и финанси" да изготви и втори вариант за промяна на Таблица № 1 за увеличение с еднакъв процент на магистратските възнаграждения, съобразно възможностите на бюджета, който да бъде обсъден в Пленума на ВСС.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

20. /ОТТЕГЛЕНА/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

21. ОТНОСНО: Определение по дисциплинарно дело № 35/2017 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 28/2017 г. и по д.д. № 35/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 28/2017 г. по описа на ВСС.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЕДИНЯВА производствата по дисциплинарно дело № 28/2017 г. и по дисциплинарно дело № 35/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийски районен съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 28/2017 г.
22. ОТНОСНО: Определение по дисциплинарно дело № 36/2017 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 23/2017 г. и по д.д. № 36/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 23/2017 г. по описа на ВСС.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЕДИНЯВА производствата по дисциплинарно дело № 23/2017 г. и по дисциплинарно дело № 36/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Любка Емилова Голакова – съдия в Софийски районен съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 23/2017 г.
23. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати - участници в процедури за избор на административeн ръководител - председател на Административен съд - Бургас и Районен съд - Златоград, открити с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №26/26.06.2017 г. (обн. в ДВ бр. 52/30.06.2017 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Определя дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административен ръководител - председател, както следва:
• Административен съд – Бургас – 24.10.2017 г.
• Районен съд – Златоград – 17.10.2017 г.

Закриване на заседанието – 15,40 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
15.09.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд