КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 27
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА
 14 СЕПТЕМВРИ 2017 г.  


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Милка Итова, Сотир Цацаров 
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор в Инспектората на Висшия съдебен съвет 
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 09.40 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
18. Обсъждане проект на бюджет на съдебната власт за 2018 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г., внесени от министъра на правосъдието. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2017 г. 
1.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
2. ОТНОСНО: Актуализиране на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 314 от ЗСВ, Класификатор на длъжностите на администрацията на ПРБ на основание чл. 341 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрация на ВСС, НИП, и Инспектората към ВСС на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, считано от 01.09.2017 г. 
След проведеното явно гласуване с 4 гласа за Вариант I и 19 гласа за Вариант II

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. УТВЪРЖДАВА Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, изготвена съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 34/12.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г., по изготвения от дирекция „Бюджет и финанси“ вариант 2. 
2.2. УТВЪРЖДАВА Класификатор на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието и Инспектората към ВСС, на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, изготвен съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 34/12.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г., по изготвения от дирекция „Бюджет и финанси“ вариант 2. 
2.3. ПРЕПРАЩА Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341 от ЗСВ, изготвен съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 34/12.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г., на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за утвърждаване. 
2.4. ПРЕПРАЩА Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България, на основание чл. 341 от ЗСВ, изготвен съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 34/12.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г., на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за утвърждаване. 
3. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ относно заявление от Лъчезар Спасов за назначаване на свободна щатна длъжност „главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. Съгласно разпоредбата на чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на органите по чл. 340, ал. 1, се назначава след провеждане на конкурс. 
3.2. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит“ да предприеме действия за обявяване на конкурс за назначаване на 1 щ.бр. за длъжността „главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС. 
3.3. ОТЛАГА обсъждането на предложението на г-жа Светла Петкова и г-жа Галя Георгиева за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, за разглеждане на всички постъпили молби за длъжността „главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия съдебен съвет. 
4. ОТНОСНО: Утвърждаване на амортизационна политика на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. УТВЪРЖДАВА амортизационна политика на Висш съдебен съвет разработена на основание дадените указания в ДДС № 05/30.09.2016 г.на Министерство на финансите и унифицирана за всички второстепенни разпоредители с бюджет в системата на Висш съдебен съвет.
4.2. ДОПЪЛВА Сметкоплана на съдебната система, който е неразделна част от Счетоводната политика на съдебната система за текуща счетоводна отчетност и съставяне на годишни финансови отчети, със следните счетоводни сметки: 
2413 Амортизация на сгради 
2414 Амортизация на машини, съоръжения, оборудване 
2415 Амортизация на транспортни средства 
2416 Амортизация на стопански инвентар 
2417 Амортизация на инфраструктурни обекти 
2419 Амортизация на други дълготрайни материални активи 
2420 Амортизация на нематериални дълготрайни активи 
6030 Разходи за амортизации на нематериални дълготрайни активи 
6033 Разходи за амортизация на сгради 
6034 Разходи за амортизация на машини, съоръжения, оборудване 
6035 Разходи за амортизация на транспортни средства 
6036 Разходи за амортизация на стопански инвентар 
6037 Разходи за амортизация на инфраструктурни обекти 
6039 Разходи за амортизация на други дълготрайни материални активи 
4.3. КОРИГИРА счетоводната политика на съдебната власт в т. 14.8.1 „Прехвърлянето на нефинансови активи за ползване по бюджета на бенефициента се осъществява най-късно в месеца следващ месеца на придобиване на актива“. 
5. ОТНОСНО: Доклад № ДП1СФ - 9/13.06.2017 г. за извършена финансова инспекция на Софийски районен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад № ДП1СФ - 9/13.06.2017 г. за извършена финансова инспекция на Софийски районен съд. 
* * * * * 
6. ОТНОСНО: Проведен конкурс за заемане на длъжността „старши вътрешен одитор” в дирекция “Вътрешен одит” във ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 67, ал. 1, т. 1, в условията на чл. 70, от КТ, във вр. с чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, чл. 58, ал. 1 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация , чл. 7 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на вътрешните одитори в дирекция “Вътрешен одит”, и протокол от 01.09.2017 г. на комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “старши вътрешен одитор”, НАЗНАЧАВА Радослав Василев Митов на длъжност “старши вътрешен одитор” в дирекция “Вътрешен одит” за неопределено време, със срок на изпитване 6 (шест) месеца в полза на работодателя, с основна месечна заплата в размер на 1 315 лв., IV ранг и НКПД 24226017. 


УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 7. ОТНОСНО: Продължаване на договор за наем № 55-06-010/21.11.2016 г. за апартамент № 5, находящ се в гр.София, ул.“Княз Борис I“ № 156, ет. 2, вх. А, за нуждите на АВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор за наем № 55-06-010/21.11.2016 г. за апартамент № 5, находящ се в гр.София, ул.“Княз Борис I“ № 156, ет.2, вх.А, за срок от една година 
8. ОТНОСНО: Утвърждаване на разпределение и настаняване във ведомствено жилище, предоставено за стопанисване на Прокуратура на РБ, за нуждите на Бюро по защита

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 22 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди и за дейността на жилищната комисия към Пленума на ВСС, протокол от заседание на жилищна комисия, проведено на 10.08.2017 г., на което са разгледани постъпилите възражения и заявления от уведомените лица, относно проектите за определяне групата на картотекираните кандидати от Бюро по защита при главния прокурор, за класирането им и за разпределението на жилището, предназначено за ползване от Бюро по защита при главния прокурор и предвид, че в предвидения, в чл. 20, ал. 2 от Правилата, седем дневен срок от уведомяването, г-н Емил Ганчев е заявил с писмо per. № ВСС-9987/ 03.08.2017 г., че желае да бъде настанен в апартамент № 25, гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Манастирски ливади-Б” № 61, секция „А+Б”, вх. Б, ет. 2, както и че в същия срок няма подадено възражение от г-н Борислав Стоянов по определената му група, класирането и по проекта за разпределение на ведомственото жилище, 
8.1. УТВЪРЖДАВА окончателен списък за подреждане на картотекираните кандидати от Бюрото по защита при главния прокурор според степента на жилищните им нужди, както следва: 
- на първо място Емил Ганчев Ганчев - заместник-директор на Бюрото по защита при главния прокурор, с I група жилищна нужда; 
- на второ място Борислав Димитров Стоянов - специалист II-I степен, инспектор /психолог/ в Бюрото по защита при главния прокурор, с III група жилищна нужда. 
8.2. УТВЪРЖДАВА окончателно разпределение на жилището, предназначено за ползване от Бюро по защита при главния прокурор, представляващо апартамент № 25, гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Манастирски ливади-Б” №61, секция „А+Б”, вх. Б, ет. 2, за настаняване на Емил Ганчев Ганчев - заместник-директор на Бюро по защита при главния прокурор, с I група жилищна нужда. 
8.3. НАСТАНЯВА Емил Ганчев Ганчев - заместник-директор на Бюрото по защита при главния прокурор, с I група жилищна нужда, с двучленно семейство, при месечна наемна цена, определена на основание глава IV от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в размер на 102.97 лв. /сто и два лева и деветдесет и седем стотинки/ без вкл. ДДС, в апартамент № 25, намиращ се в гр. София, р-н „Триадица”, м. „Манастирски ливади-изток”, кв. 6А, УПИI- 485,726, ж.к. „Манастирски ливади-Б” № 61, секция „А+Б”, вх. Б, ет. 2, кота + 5.44 кв.м, състоящ се от антре, дневна-столова с кухненски бокс, две спални, тоалетна, баня с тоалетна и две тераси със застроена площ 89.05 кв.м, заедно с прилежащото му мазе № 25, находящо се в подземния етаж на кота -2.95 кв.м с площ 4.07 кв.м, заедно с припадащите му се 0.696 % ид.части от общите части на сградата, равняващи се на 17.48 кв.м, както и заедно със съответното право на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построен сградата. 
8.4. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор за наем с определеното лице и при условията описани в т. 3 от настоящото решение. 
9. ОТНОСНО: Упълномощаване на експерти от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да извършват действия по деклариране и актуване на имотите на органите на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“ към дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, Анжела Цветанова – старши експерт-юрист в отдел „Управление на собствеността“ на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, Владимир Димитров – старши експерт – юрисконсулт в отдел „Управление на собствеността“ на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, Надежда Петрова – старши експерт-икономист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, и Надя Горгорова – младши експерт в отдел „Управление на собствеността“ на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, заедно и поотделно да представляват Висшия съдебен съвет пред: 
- общинските администрации, общинските служби по земеделие, службите по геодезия, картография и кадастър /СГКК/, във връзка с получаването на документи, необходими за актуализирането или съставянето на актове за държавна собственост на имотите на съдебната власт; 
- областните администрации, във връзка със съставянето на актове за държавна собственост на имотите на съдебната власт, за които липсват такива или следва да бъдат актуализирани; 
- общинските администрации във връзка с изготвянето и подаването на данъчни декларации по чл.14 от Закона за местните данъци и такси, определяне размера на такса битови отпадъци, получаване на данъчни оценки и др. за имотите на съдебната власт. 
Настоящото решение на Пленума на Висшия съдебен съвет отменя решение по т. 46 на Протокол № 46/15.12.2016 г. 


ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

10. ОТНОСНО: Излъчване на представители за участие в работна група, която да изготви предложения за законодателни промени

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката от новия състав на Висшия съдебен съвет. 
11. ОТНОСНО: Определяне на представители за участие в срещи с представители на Европейската комисия (ЕК) в рамките на експертна мисия в България по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) в периода 26-28 септември 2017 г. и искане за предоставяне на информация за изпълнението на препоръките от доклада на ЕК от януари 2017 г. по МСО

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. OДОБРЯВА Обобщената информация за изпълнението на мерките по План за действие за 2017 г. към 10 септември 2017 г. 
11.2. Обобщената информация за изпълнението на мерките по План за действие за 2017 г. към 10 септември 2017 г. да се изпрати на Министерство на правосъдието. 
11.3. ОПРЕДЕЛЯ следните членове на ВСС за участие в срещите с представители на Европейската комисия: 
Сряда, 27 септември 2017 г. 
Тема: 
1. Ключови резултати и напредък от месец юли по изпълнение на препоръките от доклада по МСО от януари 2017 г. /препоръки 7, 8 и 11/ 
Препоръка № 7: 
Участник: 
Румен Боев; 
Препоръка № 8: 
Участник: 
Незабравка Стоева; 
Препоръка №11: 
Участници: 
Румен Боев и Камен Иванов; 
Четвъртък, 28 септември 2017г. 
Тема: 
2. Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, докладване, съдебна карта. Напредък в изпълнението на препоръки от доклада по МСО от януари 2017 г. /препоръки 5 и 6/ 
Препоръка № 5: 
Участници: 
Елка Атанасова и Калин Калпакчиев; 
Препоръка № 6: 
Участник: 
Калин Калпакчиев; 
Тема: 
3. Интегритетът на съдебната власт: Функциониране на ИВСС. Напредък в изпълнението на препоръка №3 от доклада на МСО от януари 2017 г. 
Препоръка № 5: 
Участници: 
Галя Георгиева и Незабравка Стоева 
12. ОТНОСНО: Проект на решение относно доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за изпълнение на препоръките към България от Четвъртия кръг на оценка (превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите), предоставен от Министерството на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ предоставения Доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за изпълнение на препоръките към България от Четвъртия кръг на оценка (превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите). 
13. ОТНОСНО: Доклад на Димитър Узунов от участие в дискусията за обсъждане на доклада за изпълнение на препоръките към България от Четвъртия кръг на оценка на Групата държави срещу корупцията (GRECO), проведена на 22 юни 2017 г., в гр. Страсбург, Франция

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ доклад от Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет, от участието му в дискусията за обсъждане на Доклада за изпълнение на препоръките към България от Четвъртия кръг на оценка на Групата държави срещу корупцията (GRECO), проведена на 22 юни 2017 г., в гр. Страсбург, Франция. 
13.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т.1 на Интернет страницата на ВСС в раздел „Международна дейност/Доклади, анализи и решения/Доклади от международни срещи“. 
14. ОТНОСНО: Доклад от Деница Вълкова, председател на Апелативен съд – Бургас, за участие в курс за обучение на тема „Съдебни технологии от край до край“, в периода 8-16 юли 2017 г. в Сингапур

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

14.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от Деница Вълкова, председател на Апелативен съд – Бургас, за участие в курс за обучение на тема „Съдебни технологии от край до край“, в периода 8-16 юли 2017 г. в Сингапур. 
14.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 1 на Интернет страницата на ВСС в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“. 


ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

15. ОТНОСНО: Съгласуване на проект на програми за текущо обучение на магистрати и съдебни служители в Националния институт на правосъдието (НИП)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СЪГЛАСУВА, по реда на чл. 257, ал. 1 от ЗСВ, проект на програми за текущо обучение на магистрати и съдебни служители в Националния институт на правосъдието. 
* * * * * 
16. ОТНОСНО: Изслушване на председателя на Върховния касационен съд по констатациите от одитния доклад, приет с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 24/27.07.2017 г., т. 121 
След като изслуша устната информация, представена от председателя на Върховния касационен съд,

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията, предоставена от председателя на Върховния касационен съд по изпълнението на препоръките, посочени в одитния доклад, приет с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 24/27.07.2017 г. 
* * * * * 
17. ОТНОСНО: Обсъждане на приложението на § 206, ал 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр.62/09.08.2016 г.) по отношение на магистрати, назначени до влизане в сила на Закона за съдебната власт – ДВ, бр.62/09.08.2016 г., придобили статут на несменяемост и получили две последователни комплексни оценки по чл. 196, т. 3 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Разпоредбата на § 206, ал. 3 ПРЗ ЗИДЗСВ (ДВ, бр.62/09.08.2016 г.) в частта „назначените до влизане в зила ЗИДЗСВ“ не е относима спрямо магистрати, които имат придобит статут на несменяемост и са получили две последователни положителни комплексни оценки „добра“ и „много добра“ от периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.) 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 18. ОТНОСНО: Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 2018 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г., внесени от министъра на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2018 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г., ВАРИАНТ 2, с доклад и приложенията към него. 
Приетият проект на бюджет на съдебната власт за 2018 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г. ведно с приложенията да бъдат внесени в Министерството на финансите в указания срок за включване в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

 
/Закриване на заседанието – 12.58 ч./ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
15.09.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд