ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 21 септември 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
„Дава съгласие” 
1. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
3. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
4. Проект на решение за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт, с цел осигуряване на средства за закупуване на климатици, копирна техника, озвучителни системи, информационни дисплеи и др. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
5. Проект на решение по писмо от председателя на Административен съд гр. Монтана относно възстановени средства по бюджета на съда за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама новоназначени служители. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за работно помещение. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, преводачи и вещи лица до края на 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за закупуване на вертикални щори за съдебна зала и кабинет. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
13. Проект на решение по искането административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 20 броя климатици за работни помещения. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен магистрат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на работни столове. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Съвместно с КУС 
17. Проект на решение за корекция на бюджетите на Окръжен съд гр. Сливен и Районен съд гр. Кнежа за 2017 г., с цел осигуряване на средства за текущи ремонти. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на регистратура и деловодства. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за извършване на текущ авариен ремонт на отоплителен котел и заплащане за замерване на застроена площ на съда. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на чугунен водогреен котел с газова горелка и изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт – изграждане на дренаж и отводняване в двора на съда. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г . 
22. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
23. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Одитни доклади 
27. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент във Върховен касационен съд, на основание решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/15.06.2017 г., т. 26.2. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
28. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Пловдив. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
29. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Тетевен по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 124 от протокол № 24/27.07.2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
30. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1718 в Районен съд гр. Троян. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Разни 
31. Окончателни резултати от изпълнението на външната оценка на качеството на дейността по вътрешен одит във Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
* * * * * 
32. Постъпили молби за назначаване на свободни длъжности в дирекция „Вътрешен одит” във ВСС /отложена с решение на Пленума на ВСС по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 3/. 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

33. Проект на решение за изменение и допълнение на решение по т. 50.1.1. от протокол № 40/03.11.2016 г. на Пленума на ВСС за възлагане стопанисването на недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – София, във връзка с решение по т. 38 от Протокол № 39/27.10.2016 г. на Пленума на ВСС. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
34. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор с Областния управител на област Ловеч за предоставяне на част от имот – държавна собственост, представляващ две места за паркиране на служебни автомобили в закрит гараж, находящ се в сутерена на административна сграда Дом „Преслав” на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 24, за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Ловеч. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
35. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор за предоставяне безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост, между община Габрово и ВСС, за нуждите на Административен съд гр. Габрово. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
36. Проект на решение за съгласуване на проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Районен съд гр. Карлово. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
37. Проект на решение за утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, на органите на съдебната власт за 2017 г. /Вътрешно-компенсирана корекция в рамките на утвърдения бюджет за 2017 г./. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
* * * * * 
38. Проект на решение за определяне на пет (5) „контактни точки” (ИТ специалисти) за координация с институциите от ОСВ, където ще бъдат изградени средства за видеоконферентни връзки в петте апелативни района по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването”, по който ВСС е партньор на Министерство на правосъдието. 
Внася: Съвет за координиране действие на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
18 септември  2017 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд