Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към ВСС заяви готовност за работа с осмия състав на ВСС

18 септември 2017 година

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет проведе последно заседание с участие на членове от седмия състав на ВСС. Гости на форума бяха Юлиана Колева – председател на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, Цветинка Пашкунова и Даниела Машева – избрани за членове на осмия състав на ВСС от професионалната квота на магистратите, и директорът на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) Биляна Гяурова – Вегертседер.

По дневния ред на заседанието ГС прие допълнение към анализа и обобщението на изразени от ВСС становища и позиции относно негови актове, с които се отчита дейността му за последната година.

ГС се запозна с изготвено от Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) предложение за промяна на правилата за работа в администрацията на органите на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП. Сдружението проучва вътрешните правила за работа на съдебните служители в органите на съдебната власт и международния опит, с цел уеднаквяване на работата на съдебната администрация. Според тях е необходимо да се изготви норма за натовареност на съдебните служители и да се унифицират вътрешните правила. САОСВ ще представи своите изводи в аналитичен доклад до ВСС, с който ще предложи промяна на Правилника за съдебната администрация, Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, вътрешните им правила за работа на администрацията и други.

Гражданският съвет обсъди и подкрепи Проект на Наредба № 7 за съдебните заседатели, която предстои да бъде приета от Пленума на ВСС. Като член на работната група, изготвила Наредбата, Юлиана Колева обясни мотивите по конкретни въпроси, поставени от Съюза на съдебните заседатели в България.

Биляна Гяурова – Вегертседер представи получените в БИПИ отговори на поставени към кандидатите за членове на ВСС от професионалната квота въпроси за работата на Гражданския съвет. Членовете на седмия състав на ВСС Цветинка Пашкунова и Даниела Машева заявиха подкрепа към дейността на ГС, споделиха впечатления, че с експертните си мнения той се е превърнал в коректив на ВСС, който е необходимо да бъде запазен като структура и да се намери форма за взаимодействие между него, ВСС и предвидения в Закона за съдебната власт Съвет за партньорство.

Гражданският съвет избра за свой съпредседател за втори мандат Мария Карагьозова – председател на Асоциация „Форум“. Членовете на Съвета обърнаха внимание на нейния координационен и ръководен опит, които ще бъдат полезни при организиране на работата на ГС с новия състав на ВСС. Решението ще бъде внесено в заседание на Пленума на осмия състав на ВСС.

Членове на ГС изразиха удовлетвореност от работата на своите организации в Гражданския съвет и посочиха, че ВСС се е съобразил с 80% от неговите актове. Отчетено бе, че дейността на ГС има отношение не само към функциите на ВСС, но и на съдебната система. Към момента в състава на ГС влизат 16 професионални и неправителствени организации, като само за последната година са приети 5 нови членове. Съпредседателят на ГС от страна на ВСС Магдалена Лазарова припомни, че той е създаден през 2013 г. по инициатива на Комисия „Публична комуникация“.

Следващото заседание на Гражданския съвет е насрочено за 27 октомври 2017 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд