КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 35
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 19 СЕПТЕМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС 
Откриване на заседанието – 09,45 ч. 


По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Сливен, за назначаване на Георги Тодоров Бозуков - съдия в Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Районен съд - Сливен. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Бургас, за назначаване на Георги Христов Иванов - съдия в Районен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Районен съд - Бургас. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Бяла Слатина за освобождаване на Даниела Ценова Грамовска от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла Слатина, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд - Варна за поощряване на Илия Петров Пачолов – съдия в Апелативен съд - Варна. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд - Варна за освобождаване на Илия Петров Пачолов от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд - Бургас за освобождаване на Георги Кирилов Кошничаров от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
30. Заявление от Весислава Иванова Иванова - член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Перник 
Кандидати: 
- Лора Рангелова Стефанова - Иванова – заместник административен 
ръководител – заместник председател на Районен съд - Перник, с ранг „съдия в АС“ (Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 46/21.11.2013 г., комплексна оценка „много добра”) 
- Михаил Ангелов Алексов – административен ръководител - председател на Районен съд – Трън, с ранг „съдия в АС“ (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 5/03.04.2014 г., комплексна оценка „много добра”) 
- Светослава Иванова Алексиева – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд - Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 16/31.03.2016 г., комплексна оценка „много добра”)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 
За Лора Рангелова Стефанова - Иванова – 1 глас; 
За Михаил Ангелов Алексов – 8 гласа; 
За Светослава Иванова Алексиева – 5 гласа 
На основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Михаил Ангелов Алексов – административен ръководител - председател на Районен съд – Трън, с ранг „съдия в АС“, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Перник, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС 

2. ОТНОСНО: Определение по дисциплинарно дело № 33/2017 г. поописа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 25/2017 г. и по д.д № 33/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 25/2017 г. по описа на ВСС 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЕДИНЯВА производствата по дисциплинарно дело № 25/2017 г. и по дисциплинарно дело № 33/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Иванка Петрова Болгурова - съдия в Софийски районен съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 25/2017 г. 
3. ОТНОСНО: Определение по дисциплинарно дело № 39/2017 г. поописа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 29/2017 г. и по д.д № 39/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 29/2017 г. по описа на ВСС 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЕДИНЯВА производствата по дисциплинарно дело № 29/2017 г. и по дисциплинарно дело № 39/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Методи Тодоров Шушков - съдия в Софийски районен съд, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 29/2017 г. 
4. ОТНОСНО: Определение по дисциплинарно дело № 37/2017 г. поописа на ВСС за обединяване на производствата по д.д. № 24/2017 г. и по д.д № 37/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 24/2017 г. по описа на ВСС 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЕДИНЯВА производствата по дисциплинарно дело № 24/2017 г. и по дисциплинарно дело № 37/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Александър Емилов Ангелов - съдия в Софийски районен съд, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 24/2017 г. 
5. ОТНОСНО: Искане по чл. 256 от АПК за изпълнение на задължението по чл. 13 от АПК на Висшия съдебен съвет за публично оповестяване на критериите на ВСС при упражняване на дискреционната му преценка по дисциплинарни дела 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането на Васил Петров – съдия в Софийски районен съд, като неоснователно. 
6. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка относно работата по наказателни дела, образувани през 2015 г. и 2016 г. в Районен съд гр. Велико Търново, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-4/28.03.2017 г. на Главния инспектор на ИВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателни дела, образувани през 2015 г. и 2016 г. в Районен съд гр. Велико Търново, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-4/28.03.2017 г. на Главния инспектор на ИВСС. 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

7.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Мариана Илиева Димитрова - съдия в Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
7.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариана Илиева Димитрова - съдия в Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
8.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Георги Цвятков Митев - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
8.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Цвятков Митев - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

9.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Маруся Панайотова Йорданова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
9.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Маруся Панайотова Йорданова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
10.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Диляна Тодорова Николова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”. 
10.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Диляна Тодорова Николова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”. 
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с § 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Ангел Фебов Павлов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”. 
11.2. Ангел Фебов Павлов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 
12.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Светослав Неделчев Тодоров - съдия в Районен съд - Варна. 
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светослав Неделчев Тодоров - съдия в Районен съд – Варна. 
13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Милена Богданова Михайлова - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милена Богданова Михайлова - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Мария Иванова Райкинска – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
14.2. Мария Иванова Райкинска – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 
Повишаване на място в по-горен ранг 
15.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Добринка Димчева Кирева - съдия в Районен съд - Свиленград, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ирина Миткова Ганева - съдия в Окръжен съд - Разград, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселин Кирилов Хайдушки - административен ръководител - председател на Районен съд - Брезник, с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Виржиния Александрова Петрова - съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15.5. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Биляна Томова Вранчева - съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15.6. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариета Христова Райкова - Пашова - съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15.7. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елена Живкова Попова - съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15.8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калинка Илиева Младенска - съдия в Административен съд - Смолян, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15.9. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд – Костинброд за повишаване на Ивайло Христов Родопски – съдия в Районен съд – Костинброд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ във връзка с Определение № 10449/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Ивайло Христов Родопски, „против“ решение по Протокол № 10/07.03.2017 г., т. 14, на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.9.1. Приема, че наличието на висящо съдебно производство „против“ решение за налагане на дисциплинарно наказание не се намира в съотношение на преюдициалност по отношение производството за повишаване в ранг. 
15.9.2. Възлага на КАК при Съдийската колегия на ВСС да подготви проект по отношение на критериите и вътрешни правила при упражняване предоставената оперативна самостоятелност на кадровия орган по приложението на чл. 234 ЗСВ. 
15.9.3. Отлага разглеждането на предложението за повишаване на Ивайло Христов Родопски – съдия в Районен съд – Костинброд, с ранг „съдия в АС“, до приемането на критериите по чл. 234 ЗСВ. 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

16. ОТНОСНО: Предложение във връзка с необходимостта от обезпечаване щата на съдилищата със съдебни служители на длъжност „Връзки с обществеността“, в изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г. приета с решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2015 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. СЪЗДАВА Единни пресофиси, ситуирани в апелативните съдилища по апелативни райони, както следва: 
16.1.1. Пресофис апелативен район София със седалище Апелативен съд – София. 
16.1.2. Пресофис апелативен район Варна със седалище Апелативен съд – Варна. 
16.1.3. Пресофис апелативен район Пловдив със седалище Апелативен съд – Пловдив 
16.1.4. Пресофис апелативен район Бургас със седалище Апелативен съд – Бургас. 
16.1.5. Пресофис апелативен район Велико Търново със седалище Апелативен съд – Велико Търново. 
16.2. ВЪЗЛАГА на съдебните служители на съществуващите длъжности „Връзки с обществеността“, в рамките на съответния апелативен съд /АС/, да осъществяват дейността по комуникация и връзки с обществеността, да извършват координиране на задълженията и отговорностите с останалите съдебни служители, заемащи такива длъжности и упълномощените за това съдии и съдебни служители в съответните съдилища /включително административните съдилища/ на територията на съответния апелативен район, като водеща роля заема служителя по щата на Апелативния съд. 
16.3. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативен съд – Пловдив с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „връзки с обществеността“, в рамките на бюджета на органите на съдебната власт. 
16.4. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативен съд – Бургас с 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „връзки с обществеността“, в рамките на утвърдения бюджет на АС-Бургас. 
МОТИВИ: Създаването на Единни пресофиси /ЕПО/ е целесъобразно, с оглед унифициране на комуникационната практика и на действията по изпълнение на мисията на Комуникационната стратегия на съдебната власт /КС/ - съдилищата да провеждат проактивна комуникация. Към настоящия момент в 23 съдилища има налична щатна бройка за длъжността „връзки с обществеността“, а именно: АС-София; АС-Варна; АС-Бургас; АС-Велико Търново; АпСпНС; СГС; СРС; ОС-Бургас; ОС-Ямбол; ОС-Варна; ОС-Габрово; ОС-Плевен; ОС-Пловдив; ОС-Пазарджик; ОС-Русе; ОС-Добрич; ВКС; ВАС; Адм.С-София-град; Адм.С-Бургас; Адм.С-Варна; Адм.С-Враца и Адм.С-Русе, а в 11 съдилища, тази длъжност се изпълнява от съдебни служители, назначени на други длъжности, като напр. в съдилищата: Адм.С-Сливен; Адм.С-Силистра; Адм.С-Габрово; Адм.С-Ловеч; Адм.С-Плевен; Адм.С-Смолян; Адм.С-Хасково; Адм.С-Пазарджик; Адм.С-Благоевград; Адм.С-Кюстендил; Адм.С-Видин. От Апелативните съдилища, единствено в Апелативен съд – Пловдив няма длъжност „Връзки с обществеността“. 
Същевременно КСА счита, че не е икономически и финансово обосновано за бюджета на съдебната власт, обезпечаването на всеки съд с длъжност „Връзки с обществеността“, поради което, позовавайки се на предложението на Апелативен съд – Варна, намира за ефективно и обосновано създаването на Единни пресофиси в Апелативните съдилища. 
Създаването на Единни пресофиси във всички Апелативни райони цели обезпечаване на ПР-дейността на територията на всеки Апелативен район, респективно цялата съдебна система, включително и в тези съдилища, в които няма по щат или по съвместяване такива служители. 
Работата на ЕПО би допринесла за осъществяване на ПР-дейността от съдилищата, за единодействие и единно определени комуникационни приоритети, планиране, както и за единни комуникационни дейности, унифицирана практика за взаимодействие на съдилищата с различни целеви групи. Единни и последователни усилия затова съдилищата да бъдат водещи при определяне и интерпретиране на темите от работата на органите на съдебната власт в публичното пространство. 
16.5. ВЪЗЛАГА на административните ръководители да приведат длъжностните характеристики на съдебните служители, заемащи длъжността „Връзки с обществеността“ в съответствие с решението по т. 1. 

17. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд – Благоевград за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за съдебен служител на длъжност „връзки с обществеността“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Окръжен съд – Благоевград с 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител на длъжност „връзки с обществеността”. 
МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от обезпечаване на съдилищата с щатове за съдебни служители на длъжност „връзки с обществеността“, както и с цел обезпечаване на нуждите на ОСВ с такива експерти, съобразно Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г., приета с решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2017 г., КСА предлага създаване на Единни пресофиси, ситуирани в Апелативните съдилища по Апелативни райони. 
18. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд – Пазарджик за увеличаване щатната численост на съда с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители на длъжности: „призовкар“ и „чистач“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд – Пазарджик с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители на длъжности: „призовкар“ и „чистач“. 
МОТИВИ: С оглед тенденцията на намаляване на постъпленията на дела през последните 5 /пет/ години, КСА счита, че към момента не са налице основания за увеличаване щатната численост на РС-Пазарджик с исканите щатни бройки. Натовареността на съда за 2016 г. е 38,65, при средна натовареност на районните съдилища в страната 45,77; за 2015 г. е 39,48, при средна – 46,89; за 2014 г. е 40,70, при средна – 45,39. По щата на съда има четирима призовкари и трима куриер-чистачи. Възможност за оптимизиране на съдебната администрация. 
18.2. Предлага на председателя на съда да оптимизира функциите, изпълнявани от съдебните служители. 
19. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд - Самоков за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд – Самоков с 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител“. 
МОТИВИ: Натовареността на РС-Самоков за 2016 г. е около средната за районните съдилища в страната - 33,57, при средна натовареност 34,04. За 2015 г. натовареността е 36,03, което е над средната за страната – 31,06. Съотношението бр. служители/бр. магистрати е под средното за страната – 3,50, при средно 3,98. Липса на възможност за възлагане на допълнителни функции. Съгласно справката от дирекция „Бюджет и финанси” увеличението може да се обезпечи в рамките на утвърдения бюджет на РС-Самоков. 
* * * 

20. ОТНОСНО: Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341 от ЗСВ, за утвърждаване

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. ИЗМЕНЯ решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 19.2. от Протокол № 34/12.09.2017 г. 
20.2. УТВЪРЖДАВА Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341 от ЗСВ, в сила от 01.09.2017 г. по представения в Пленума на ВСС вариант II. 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
21. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, за периода 3-6 октомври 2017 г. 
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И: 
21.1. КОМАНДИРОВА за участие в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 3-6 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия, следните лица: 
21.1.1. Ивелина Солакова – съдия в Окръжен съд, гр. Велико Търново, член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела; 
21.1.2. Наталия Неделчева – съдия в Окръжен съд, гр. Варна, член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела. 
21.2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата. 
21.3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицински застраховки за периода на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
22. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на участници в 5–та Годишна конференция на тема „Съдилища и комуникация“, за периода 11 - 14 октомври 2017 г., в гр. Будапеща, Унгария 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1. КОМАНДИРОВА за участие в 5-та Годишна конференция „Съдилища и комуникация“, за периода 11-14 октомври 2017 г. в гр. Будапеща, Унгария, следните лица: 
22.1.1. Елина Пламенова - Карагьозова, съдия в Районен съд-Варна; 
22.1.2. Анатоли Бобоков – съдия в Районен съд - Бургас. 
22.2. Разходите за нощувки са за сметка на организаторите на конференцията. 
22.3. Пътните разходи, разходите за дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването ще се извърши със самолет. 
23. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от Центъра за спогодби и медиация към СГС и СРС, за сключване на меморандум за сътрудничество с „Фондация за устойчиви инициативи в областта на върховенството на закона“ с председател Виктор Шахтер и за отправяне на покана към новоизбраните членове на СК на ВСС за участие в предстоящата среща с В. Шахтер с членове на СК на 25.09.2017 г. 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1. ОТПРАВЯ ПОКАНА до новоизбрания състав на СК на ВСС за участие в срещата на членовете на СК с Виктор Шахтер, която ще се проведе на 25.09.2017 г., в първата половина от деня. 
23.2. ОТПРАВЯ ПОКАНА до новоизбрания състав на СК на ВСС за участие във вечерята с Виктор Шахтер, планирана за 27.09.2017 г. 
23.3. ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ проекта на Меморандум за разбирателство между СК на ВСС и Фондация за устойчиви инициативи в областта на върховенството на закона с президент В. Шахтер, който да бъде предоставен на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия за обсъждане. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

24. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Георги Тодоров Бозуков - съдия в Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Сливен, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет. 
25. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Георги Христов Иванов - съдия в Районен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет. 
26. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Даниела Ценова Грамовска от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд - Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решение. 
27. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “б“ от ЗСВ, Илия Петров Пачолов – съдия в Апелативен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове. 
28. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Илия Петров Пачолов от заеманата длъжност „съдия” в Апелативен съд – Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решение. 
29. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Георги Кирилов Кошничаров от заеманата длъжност „съдия” в Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. 
30. ОТНОСНО: Заявление от Весислава Иванова Иванова - член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение заявлението от Весислава Иванова Иванова - член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Закриване на заседанието – 13,17 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
20.09.2017 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд