Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Решения на Пленума на ВСС по процедури за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ

21 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, съкрати по една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Враца, в Административен съд – Велико Търново, и в Административен съд – Стара Загора и съответно разкри по една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, Административен съд – София-област и Административен съд – Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решението на Пленума на ВСС е във връзка с Процедурата за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от ниско натоварени административни съдилища в Административен съд – София-град, Административен съд – София-област и Административен съд – Пловдив и Административен съд – Бургас, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 33/01.08.2017 г.

В процедурата за преназначаване на магистрати от ниско натоварени административни съдилища в Административен съд - Хасково, открита с решение на Съдийската колегия по протокол № 30/19.07.2017 г., на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Пленумът съкрати една щатна длъжност "съдия" в Административен съд - Кърджали и разкри една в Административен съд - Хасково, считано от датата на встъпване в длъжност.  

Пленумът на ВСС взе решение във връзка с процедурата за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от следствения отдел в Софийска градска прокуратура в следствения отдел в Специализираната прокуратура, открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 25/05.07.2017 г.

Пленумът на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ съкрати една щатна длъжност „следовател“ в следствения отдел в СГП и разкри една щатна длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд