Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие Анализ за изпълнението на препоръките, давани с актове на ИВСС по комплексни, планови, тематични проверки и проверки по сигнали от комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската колегия на ВСС

21 септември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прие Анализ за изпълнението на препоръките, давани с актове на ИВСС по комплексни, планови, тематични проверки и проверки по сигнали от комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската колегия на ВСС за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2017 г.

Анализът се докладва от д-р Незабравка Стоева, председател на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската колегия. Документът съдържа цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на прокуратурата, на организацията на образуването и движението на преписките и делата в прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на противоречива практика, на основата на Актовете за проверки на ИВСС.

Специфична цел на анализа е изпълнението на препоръките, давани от ИВСС с Актовете  по комплексни, планови и други видове извършвани проверки.

В анализа се отчитат положителни констатации за работата на Прокуратурата, а именно:

- Не са констатирани отклонения от принципа на случайното разпределение на преписките;

-Книгите, регистрите и дневниците се водят много добре и отговарят на изискванията на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ);

-Съхранението на веществените доказателства по досъдебни производства се извършва в пълно съответствие  с ПАПРБ;

-След получаване на присъдите в окръжните прокуратури, същите своевременно се изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява съда за началото и края на изпълнението им;

- Провеждат се анализи във връзка с върнатите дела, съобразно определената периодичност – на три, шест, девет месеца и годишен. На всяко шестмесечие се изготвят справки за върнатите от съда дела и оправдателните присъди;

         Анализът обобщава изводи за трайна тенденция в работата на прокуратурите на намаляване броя на нарушенията от страна на действащите прокурори и следователи; за малък брой основателни жалби на граждани от работата и действията на следствените органи и прокуратурата; за активност на административните ръководители и на горестоящите административни ръководители, по точното изпълнение на даваните с актове на ИВСС препоръки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд